Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doznivani:prednaska17

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

doznivani:prednaska17 [12.10.2014 08:16] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​17}}
 +====== 17. Všudypřítomnost. ======
  
 +**B**ůh jest všudypřítomný! Tomu se učí již děti ve školách! Lidem, kteří vůbec ještě věří v Boha, je to tak běžné a samozřejmé,​ že nepovažují vůbec za nutno, aby opravdu přemýšleli,​ zda také skutečně ví, co tím říkají.
 +
 +Požaduje-li však jednou někdo vysvětlení,​ jak si představují tuto všudypřítomnost,​ zmizí ihned moudrost a člověk sám pozná, že neznají pravý význam slova „všudypřítomný“.
 +
 +Lidé mají sice Slovo, ne však pochopení. A to je přece to hlavní ve všech věcech. Když chybí pochopení, pak ani vědění nic nepomáhá! Člověk zná význam označení „všudypřítomný“. Avšak znáti význam ještě neznamená, že byl pochopen smysl.
 +
 +Poukazuji na svou přednášku:​ „Život“. Bůh je život! On jedině! Všechno ostatní jest jen následek pohybu, který vzniká teprve tlakem vyzařování života.
 +
 +Člověk, který ve vroucí modlitbě snažně o něco prosí, obdrží následkem svého stanoviska spojení s místem, odkud mu může býti pomoženo. To pravil jsem již dříve ve svých výkladech o účinku modlitby. Jako modlitba nemá se však mysleti prošení, nýbrž vzývání a uctívání! Každé zahloubání lidského ducha takovým způsobem není však nic jiného, než hledání spojení! Hledání spojení se Světlem, čistotou a životem! Přání a //touha// lidského ducha se při tom rozšiřuje. V duchovním hledání tápe ku světlým výšinám! A jestliže při tom správně a //​opravdově//​ hledá, nalezne, tak jak již Kristem bylo zaslíbeno. Najde //​spojení//​ se životem! Avšak jen spojení, ne život sám!
 +
 +Takový je také pochod, když budou lidé volat po Synu Člověka. V silné, čisté touze naleznou k němu duchovně //cestu//. Tak, jak sami stojí na //​správné//​ cestě, tak ho také cítí a smějí duchovně viděti. //Vidí// ho dokonce před sebou živého, ba často i mluvícího a pojednávajícího o tom, co je velmi tísní.
 +
 +//​Prosící//​ najdou ve své čisté touze spojovací cestu k němu. To si zapamatujte a vtiskněte do sebe! On nejde k vám! A tak se stává, že v //​tutéž chvíli// mluví s ním ve vesmíru tisícové, vidí ho před sebou, jednajícího podle zákonů Světla, trestajícího nebo pomáhajícího a přece on sám … necítí nic z toho! Vzdor tomu, že skutečně se děje to, co tito lidé duchovně vidí nebo slyší! On není tím zatěžován. Kdyby všichni tvorové v celém stvoření hledali k němu //​správným způsobem// spojení současně, tu cítili by ho všichni a také by přijali to, co se snažili vyprosit, podle opravdovosti a čistoty svých proseb. Částečně by ho i viděli a to nejen ve všech místech na zemi, nýbrž ve všech částech vesmíru současně. A přece on tím nemůže býti unaven a nikdy zeslaben … poněvadž Božská jiskra v něm je //život,// který nezajde, ale sám v sobě se obnovuje a zůstává věčným. Čili jedním slovem: Protože „On jest!“
 +
 +Kolem něho krouží lidští duchové ve svém bytí, ve svém zrání nebo rozkladu. Každý jednotlivec může k němu nalézti spojení v každé době, jen když poctivě chce a hledá.
 +
 +V soudu bude však toto spojení vnuceno každému následkem pozemského lidství Syna Člověka! Tímto pozemským lidstvím vstoupil a současně stojí ve //všech// druzích stvoření sám. A tím přichází všechno v tomto stvoření s ním bezprostředně do bližšího styku. Nemohlo zůstati žádného místa, kam by nevniklo jeho záření. Vnesl je tím také i do jemnohmotných a hrubohmotných úrovní! //Aby se na něm všechno soudilo!//
 +
 +V modlitbě nebo v opravdovém hledání nalézáte jen //​spojovací cestu// k Bohu a to jeví se vám pak jako //taková// všudypřítomnost,​ jak jste si ji dosud představovali. Také ten, kdo se Bohu rouhá, nachází tuto spojovací cestu, protože jeho cítění je při tom nařízeno k Bohu, i když je to ve zlém smyslu. Proto je mnoho případů, že takový člověk bývá velmi často v témže okamžiku rouhání sražen, nebo snad brzy po tom. Takový rouhač našel spojovací cestu a živá síla projevila se tím rychle na něm. Každému člověku jest srozumitelno,​ že se musela projeviti u něho ničivě. Z toho důvodu dějí se takové divy, v nichž neznalí fanatikové vidí samovolný trestající čin ruky Boží a zatím jsou to vždy a zůstávají jen účinky trvalých zákonů!
 +
 +Tak i všudypřítomnosti bylo jen špatně rozuměno. Všudypřítomnost dala by se ještě lépe označiti slovy: //Vždy přítomný!//​ To znamená, že je k nalezení v každé době, je-li opravdu hledán.
 +
 +Lidé dali se klamati jen vnějšími projevy účinků dění. Při tom vycházeli z falešného základu svého myšlení, že Bůh zcela osobně se o ně stará, je získává, chrání a obklopuje. Nemysleli na to, že to všechno //musí činiti oni sami,// aby získali nutného spojení. Toto spojení získávají podle zákonů stvoření nevědomky v každé pravé modlitbě! Lidé tak neradi chtěli věřit, že jen zákony Boží, které je ve stvoření obklopují, samočinně působí a přivozují každému odměnu nebo trest.
 +
 +Býti všudypřítomný neznamená vlastně nic jiného, než možnost býti dosažen z každého místa ve stvoření.
 +
 +Avšak i to je možno přijmouti jen s určitým omezením, neboť jest doslovně správné, když se praví: //„Před Bohem se všechno rozplyne!“//​ Je tu ohromná propast! Ani jediná bytost nemůže předstoupiti přímo před Boha a nemůže ho tedy dosáhnouti -- vyjma toho, kdo sám pochází přímo z Boha! To je možno jen dvěma: Synu Božímu a Synu Člověka. Všechno ostatní muselo by se před ním rozplynout. Nikdo nemohl by před ním státi vědomý.
 +
 +Pro lidského ducha jest tedy možné jen nalezení spojovací cesty k Bohu. A touto spojovací cestou je po splnění zaslíbení pro všechnu věčnost Syn Člověka, který byl zaslíben jako věčný prostředník. Proto přijde v každém případě opravdového hledání lidský duch vždy k němu a zasáhne jen jeho! A skrze něho dostane se ve zpětném účinku hledajícímu //té// pomoci, jaké si opravdu zasloužil! Tak jeví se lidem také Syn Člověka všudypřítomným. To znamená, že člověk ho dosáhne a nalezne při správné prosbě! Ve svém účinku je to přesně totéž, jako kdyby Syn Člověka byl pak //u něj,// neboť v takovém okamžiku je s ním spojen cestou záření, které také opět zrcadlí obraz Syna Člověka!
 +
 +Tak přijdete zvolna k tomu, že všechno, co se vám děje, //má svůj původ ve vás;// jen //ve vás samotných//​ je pevně zakotvena tajemná páka, která způsobuje váš osud, i každé jednotlivé prožití. Vůz vašeho života pojede tam, kam vy si postavíte výhybku! Na to nezapomínejte nikdy, neboť s tím je velmi úzce spojeno prožití každého okamžiku!
 +
 +//Syn Člověka však jest!// Byl postaven Bohem do stvoření jako síla z jeho síly! Vy kroužíte kolem něho a všechno, co vás od něho zasáhne, ať láska, nebo odmítnutí,​ //​vytváříte vy sami// svým stanoviskem! On stojí před vámi v každé době, když ho opravdově hledáte a voláte v čisté prosbě. Neboť tím vstupujete svým duchem na spojovací cestu k němu a vidíte ho nebo cítíte. V tomto živém zákoně leží význam všudypřítomnosti!
doznivani/prednaska17.txt · Poslední úprava: 12.10.2014 08:16 autor: Marek Ištvánek