Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doznivani:prednaska61

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

doznivani:prednaska61 [16.10.2014 09:55] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​61}}
 +====== 61. Zející rána. ======
  
 +**J**ednou musí být promluveno o otevřené ráně, která stále oslabuje nositele kříže Pravdy. Již dlouho o tom hloubáte a uvažujete, aniž byste ji poznali.
 +
 +To neplatí jen pro Horu, nýbrž také pro nížiny. Nechci míti lidi, jako jsou církevní věřící, kteří, pohodlně naslouchajíce,​ vstřebávají Slovo, aby se na něm změkčile povznášeli a pochutnávali,​ nýbrž chci lidi, kteří jsou schopni, aby v radostném tvoření vybudovali Slovo v sobě v pevný hrad, v čistý chrám Boží!
 +
 +Požaduji čilost od každého, kdo smí přijmouti moje Slovo, má-li mu přinésti užitek!
 +
 +Kdybyste byli takovými, nenesli byste již více ránu, která vás trvale oslabuje. Již dávno byste byli z ní vyléčeni. Takto vás však udržuje ještě dole a působí ochromivě na všechny pohyby vašeho ducha!
 +
 +Chci vám říci, co to je. Vzdor všemu vědění a nejlepšímu chtění chybí vám ještě vše strhující přesvědčení posledního poznání o velikém dění Světla, kterému chcete sloužit!
 +
 +//To// je ta zdánlivě ještě nevyléčitelná rána, kterou Lucifer zasadil lidstvu, kruh, který lidstvo i vás s nebývalou silou poutá stále ještě na temno. To je to otevřené místo, které se nechce zacelit k pevnému odražení všeho zla, nýbrž vždy vystavuje své obnažení, které temno může zasáhnouti. Tyto rány jsou s to znemožniti,​ ano i zničiti vaše úsilí ke Světlu.
 +
 +Pochopíte, oč jde? Vám chybí //​přesvědčení o všemohoucnosti Boží,// která je //s vámi,// působíte-li ve službě Grálu! A nedostatkem tohoto přesvědčení podvazujete účinky, které by se vámi musely vítězně projeviti ve veškerém vašem konání a dokonce i ve vašem myšlení!
 +
 +Kdekoliv jste sraženi zpět, všude, kde z vašeho jednání a chtění nevyzařuje bezpodmínečné vítězství,​ jste //sami// vinni; chyběla vám síla přesvědčení,​ s níž //musíte// zvítězit!
 +
 +//Vy// sloužíte //Bohu// svým chtěním, svými činy //a Bůh jest s vámi,// stojíte-li pevně v jeho vůli a nestavíte-li mezi to vůli svou!
 +
 +A kdyby se všechny mocnosti této země proti vám spojily, nic nepořídí,​ pokud vy následujete a provádíte to, co vám určuje vůle Boží. Chtějí-li se proti tomu domněle postaviti pozemská určení, neváhejte! Jdete-li s důvěrou ke svému dílu, přímou cestou, bez bázně a pochyb, rozplynou se překážky vniveč a budete míti //v každém případě//​ úspěch, o nějž jste usilovali! Přijměte, co spočívá v těchto slovech a ona se naplní!
 +
 +Nezapomeňte také, že vás vede //​všemoudrost,//​ která je vysoko nade vším lidským věděním, která zná konce všeho působení a s vysokého hlediska vede vás k pravým cílům.
 +
 +Tak mnozí z vás prožili často již pozemsky nemožné děje. Jak se to dosud ukázalo v malých věcech, které však byly větší, nežli vy tušíte, tak je to i s nejtěžším,​ zdánlivě nepřekonatelným. Kde se vám hodlá postaviti v cestu rušivá lidská moc, tu pomyslete na to: S vámi je //​všemohoucnost,//​ která je daleko větší nežli každá moc a jíž se nic v celém stvoření nemůže rušivě protiviti!
 +
 +Člověk proti Bohu! Jak tu může být ještě otázka o výsledku a konci?
 +
 +Vám však dosud chybí vědomí pevného přesvědčení. V tom vás brzdí váš zkřivený rozum, jímž vás Lucifer spoutal. Pouze rozum vás nenechá bojovati v pravém smyslu, nenechá vás býti pravými bojovníky pro svatou vůli Boží zde na zemi!
 +
 +Jakmile se //proti vám postaví// lidská určení a názory, již se bázlivě ohýbáte ve falešném přesvědčení,​ že nejste s to je překonat. Tím se oslabujete a nevzchopíte se k boji!
 +
 +Avšak každý stát, který skutečně usiluje o //​výstavbu,//​ bude //​podporovat//​ moje Poselství a hnutí kolem něj a nikdy je nebude potlačovati! Mé Poselství povznáší člověka i kulturu.
 +
 +Jděte pevným krokem a neodkladně vpřed ve svatém přesvědčení neochvějné víry ve všemohoucnost Boží, která je s vámi. Pak se všechno, co leží před vámi a chtělo by brzditi, rozplyne samo sebou a bude vám dokonce //​nápomocno//​ k úspěchu! Jestliže jste došli v sobě tak daleko, //pak// teprve můžete býti pravými pomocníky lidstva, abyste je Slovem přivedli vzhůru ke Světlu.
 +
 +Bojovníky Světla máte býti však //​všichni,//​ od prvního až do posledního nositele svatého kříže! Přece však ani jediný není mezi vámi, ani jeden v plném významu a v plné síle, jak by býti mohl a také již býti měl! Tak zhoubně vás rozleptala omezenost rozumu od doby pozemského působení Ježíše Krista!
 +
 +Nemáte býti bojovníky, kteří by házeli bomby a granáty a tak zabíjeli lidi! Nikdy nemáte přinášeti zkázu svým spolutvorům,​ nýbrž máte bojovati mečem přesvědčení,​ za nímž stojí všemohoucnost Boží, jíž se nic nemůže postavit na odpor! Co já jsem vám dal a vždy znovu dávám, je bezpodmínečné vítězství!
 +
 +//​Všechno//​ můžete zde na zemi přemoci, když //chcete a jednáte// v přesvědčení. Jste nepřemožitelní,​ každé vaše slovo stane se také skutkem, jakmile bude vysloveno pravým způsobem, to znamená, s vědomím oné vysoké síly, která //s vámi// působí.
 +
 +Vše jsem vám k tomu dal. Vy však toho nevyužíváte,​ poněvadž ještě krvácíte z rány, která vás oslabuje a nedá vám státi se bojovníky!
 +
 +Vy malomyslní,​ kterým se dostalo tak nevýslovně velkých darů, znám vás a vím, že toho opět nedovedete využíti, i když jste to konečně pochopili, neboť pak se to opět snažíte vtěsnati do malicherností.
 +
 +Jak velikými byli přece tehdy oni prostí lidé, kteří se rozhodli následovati slovo Kristovo, žíznivě mu naslouchali,​ aniž je kouskovali v hloubalství pokřiveného rozumu, které olupuje o čas a sílu. Vezměte si ještě dnes příklad z těch, jimž nemohla býti dána bezprostředně vysoká síla, které se vám dostalo, a kteří nemohli býti pracně vychováváni k novému bytí, jak se vám to stalo.
 +
 +Usnadnil jsem vám to, proto to béřete také tak lehce a neujasňujete si neobyčejnou vážnost, která je v každém slově.
 +
 +Nyní se však blíží doba, která se rozvíjí a nezadržitelně valí vpřed. Nepochopíte-li konečně nyní také jádro Slova, pak meč, který tím každý z vás obdržel do ruky, zraní //vás samotné,// nechcete-li býti schopni sami jím vládnout. To se splní bez vašeho chtění. Řiďte jej dobře, jinak zasáhne //vás.// Nemůžete zůstati nečinní, síla, kterou jsem nyní vyslal do stvoření, toho nepřipustí.
 +
 +Je svatým zákonem Grálu, že //ten// bude bit, ztracen a utrpí škodu, který i jen na okamžik ve svém přesvědčení nebo ve svém jednání váhá a nesnaží se postupovati vpřed v neotřesitelném klidu s pohledem obráceným k Bohu. Často jsem již upozorňoval na tento zákon, poněvadž zůstává stále základní podmínkou, na níž spočívá zdar a vítězství.
 +
 +Nečiňte si to pohodlným tím, že si myslíte, že všemohoucnost bude vámi již působiti tam, kde má.
 +
 +Všemohoucnost proudí. V tom máte zcela pravdu. Pracuje také bez vás a přivede také vše k Bohem chtěnému konci v pravý čas, bez jediné vteřiny opoždění. Tuto cestu musely by však pokrýti zříceniny a to není nutné. Proto má dříve vámi býti každá cesta upravena. Vy jste povolaní, abyste //​spolupomáhali//​ na výstavbě na zemi a zachránili ještě lidi, kteří by jinak bez //vaší// pomoci museli zahynouti, poněvadž by se sami ze sebe neprobudili.
 +
 +Máte pomoci připraviti všechny pozemské cesty, aby pomoc mohla býti v pravý čas poskytnuta a to tak, jak to pozemské lidstvo potřebuje. Nejedná se při tom vždy jen o Slovo a jeho rozšíření,​ nýbrž také i o čistě pozemské nutnosti výstavby.
 +
 +Cokoliv povolaný za tímto účelem činí, musí ke všemu přistupovati s neotřesitelným přesvědčením bezpodmínečného vítězství a plného úspěchu!
 +
 +Síla Světla odstrčí překážky,​ jakmile jdete přímou cestou, která je vám vyznačena. Jestliže se sami nezaleknete před domnělými překážkami,​ nemohou se tyto nikdy uplatniti!
 +
 +Vaší vnitřní jistotou přesvědčení může prouditi všemohoucnost Boží a vynutiti pro vás vítězství //všude a ve všem,// co podniknete ve službě pro Grál!
 +
 +//Takové// je dění. Svým působením musíte poskytnouti průplavy, které řídí nápor této všemohoucnosti na určitá místa! A to se může státi jen jasnou jistotou nejčistšího přesvědčení. Prožijete pak jeden zázrak za druhým a jeden větší než druhý. Neupadejte však při tom do lehkomyslností ani do povrchností nebo dokonce do opovržení vůči lidem, nýbrž zůstaňte provždy duchovně i pozemsky bdělí! Začněte už s tím jednou vážně, brzy se vaše jistota tak zvýší, stane se nepřemožitelnou,​ takže lidé s úžasem a obdivem poznají, že Bůh je jasně, viditelně s vámi!
 +
 +Vy však znovu a znovu začínáte myslet starým způsobem, který pro vás, pro povolané, musí zůstati minulostí, neboť vy jste vyzdviženi ze starého a vyzbrojeni nadpozemskými schopnostmi a silou. Nechte tuto sílu konečně působit!
 +
 +Jednejte v pravém přesvědčení,​ že všemohoucnost Boží je s vámi a všechny starosti se od vás vzdálí. Jestliže se k vám dostanou, pak jste je sami přitáhli svou malomyslností!
 +
 +Kdo ukazuje malomyslnost,​ ten nepochopil velikost dění. Ten neví, jaké veliké milosti je účastem každou hodinou, ten se také nikdy nebude moci státi pravým bojovníkem Božím zde na zemi!
 +
 +Víte nyní, co je bojovník Boží? Nemáte pěstovati nepotřebných slovních půtek ani hrubých činů, nýbrž máte konati //svou práci// v nejnezkalenější důvěře ve všemohoucnost svého Boha, bez ohledu na to, jakého druhu je tato práce. Ve službě svatého Grálu bude vždy //​výstavbou,//​ nikdy bořením, přinese požehnání a nikdy žal.
 +
 +Vaše vedení je //tak// mimořádného druhu, že nemůže býti nikdy pochopeno pozemským rozumem. Z toho důvodu musí se váš //duch// vedení podříditi! Více //​života,//​ větší //​nadšení//​ musíte nechati v sobě vyrůsti a //​všechno//​ se vám snadno podaří!
 +
 +Přece však nesmí žádný z vás si myslet, že je to jen jeho úspěch. Jen zasáhnutí Světla přináší vám vítězství! Jen když Světlu neobmezeně důvěřujete! Kdo by //sebe// chtěl označiti za úspěšného,​ způsobí zastavení, vyvolá obtíže a vítězství mu selže.
 +
 +Dávejte konečně nyní //dále// hledajícím z toho, co já jsem vám vždy bohatě dával! Aby se to prouděním stalo schopným nastoupiti nutný koloběh, který se jako lavina povalí dušemi a světy! Mějte s hledajícími //tu// trpělivost,​ kterou jste u //mne// nalezli, namáhejte se i //vy,// abyste porozuměli svým spolulidem, tak jako já jsem se musel namáhat, abych vám upravil cestu ke světlým zahradám Božím, kterou jste i vy jako všichni ostatní již úplně ztratili. I vy jste chodili po falešných cestách.
 +
 +Vy máte býti nyní //dárci,// kteří //vedou vzhůru// ze vší nouze! To však nemůžete, máte-li mosty vyzdviženy. Dejte sebe lidem, jako já jsem se vám dal. Pak jste pravými bojovníky Božími zde na zemi! Teprve pak splníte svůj úřad.
 +
 +Radostné zvolání vzbudilo již mnohého ducha, úsměv ztišil mnohou bolest a pohled plný porozumění vdechl mnohé slabé duši sebedůvěru!
 +
 +Jak jste přec byli dosud chudí ve svém duchovním bohatství, když jste je nechtěli použíti k tomu, aby se jiní na něm potěšili a osvěžili. Jen radost jiných působí k oživení a občerstvení ducha. //Vy// přijímáte,​ jestliže obšťastňujete radostnou myslí duchovně toužící, oživujete malomyslné a posilujete slabé. Proto jsem vám vše dal a napomínal vás, abyste se svou hřivnou lichvařili.
 +
 +Vím, že mnohým z vás chybělo již jen toto slovo, aby odsunulo poslední závoj s klávesnice vaší vůle a tak mohlo povstati k cílevědomému činu všechno, co ve vás skrytě čekalo na probuzení!
 +
 +Buďte nyní bojovníky a dárci! Je již čas!
 +
 +Již od této hodiny dejte v sobě vzejíti //novému životu!// Vyhostěte malomyslnost ze svých duší a působte v síle Pána!
 +
 +Zahojte ránu, kterou jste do této hodiny stále ještě trpěli, abyste se konečně mohli ubrániti všem pochybnostem rozumu. Bude pozdě, jestliže to nedokážete v nejbližší době!
 +
 +Proto bolestně //pálí// vaše rána, kterou jste dosud ještě nesli! Nechť vás v bolesti připraví pro svatý pozemský boj, aby se konečně ve vás v plamenech nadšení duch znovuzrodil!
doznivani/prednaska61.txt · Poslední úprava: 16.10.2014 09:55 autor: Marek Ištvánek