Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved16

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved16 [27.10.2014 09:42] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​16}}
 +====== 16. Zjevení Janovo. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**M**nohokrát je opakováno: „Beránek Boží, který nese hříchy světa.“ Abdrushinova přednáška „Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře“ mi však ujasnila ve srozumitelných pro mne vývodech, že Kristus podle nezměnitelných zákonů stvoření nemohl vzít na sebe hříchy světa. Jak vysvětlí Abdrushin tento rozpor?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**V**e //slově// samém není žádného rozporu. Tento jest pouze v  dosavadních nesprávných výkladech.
 +
 +„Ejhle, Beránek Boží, který nese hříchy světa,“ neznamená vůbec, že vzal na sebe hříchy světa a viny lidstva, že je tedy světu a lidstvu odňal, jak by si toto ve své známé bezmezné osobivosti a pohodlnosti rádo namluvilo, nýbrž: „Ve svých ranách nese Kristus hříchy světa a jeho zločiny viditelně, které na něm jako na Vyslanci Božím byli spáchány.“
 +
 +Beránek nese znamení hříchů světa jako trvalou obžalobu! Vůbec ne jako znamení smíření.
 +
 +Také ve zjevení Janově se mnohokrát opakuje jako zvláštní obžaloba: „Beránek,​ který byl zabit!“ Tento výraz, toto mnohonásobné volání Nejstarších před trůnem Božím při //soudu// nezní vůbec jako jásání nad smířením,​ nýbrž jako obžaloba a poukazuje tím zřetelně na spáchaný zločin.
 +
 +Lidstvo nechť bere proto množící se stigmatizace mnohem spíše jako vážné výstrahy, než aby jim jásalo vstříc.
 +
 +To všechno jest přece mnohem srozumitelnější a jasnější než podivné opačné výklady, které chtějí čisté Božství bez okolků obtížiti vinami lidí. V tomto novém způsobu čtení jest to zdánlivě jen malý vnější rozdíl a přece jest to pravý opak dosavadního. Jest však bezpodmínečně správné, nechceme-li od počátku pochybovat o dokonalosti Božských zákonů, když tedy uznáváme a v úvahu bereme dokonalost Boží, která přece nemůže připustit odchýlení spravedlnosti vůči jinému, ani vůči sobě!
 +
 +I když se ve zjevení Janově kapitola 7., verš 14. a 15. píše: „To jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení a umyli roucha svá a zbílili je v krvi Beránkově. Protož jsou před trůnem Božím a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho; a ten, kterýž sedí na trůnu, zastiňovati je bude“ -- tu jest to všechno bezpodmínečně potvrzení mých přednášek.
 +
 +Pomyslete na moje četné poukazy a vysvětlivky o jemnohmotných tělech na onom světě, které se nazývají šatem, rouchem ducha nebo obalem. Lidé, kteří přijali Kristovo slovo a //žili// podle Něho, učinili tak ve zcela přirozeném důsledku doslovně své jemnohmotné tělo, svůj šat, méně hutným a temným, tedy čistším, světlejším a jasnějším,​ takže se mohli vznést do výše, až nakonec do světlé říše Boží, která se nazývá Ráj a nad nímž mimo Prastvoření trůní a jest Božské. Jsou to tedy //ti// lidští duchové, kteří žijí podle slov Kristových a tím šli tou cestou, kterou On jim ukázal. Také omytí se v krvi neznamená nic jiného. Vždyť Kristus, jako všichni praví Vyslanci Páně, nebyl snad radostně lidstvem přijat, nýbrž jako nepřítel rozumové nadvlády jejími stoupenci posmíván, špiněn, mučen a nakonec dokonce zabit. Musel vylít svou krev, poněvadž poselství, které přinesl, se nehodilo tehdejším samozvaným duchovním vůdcům, poněvadž i ti se podrobili rozumu a proto nemohli „rozumět“ Božímu poselství.
 +
 +Kdo tedy do sebe živě přijal Slovo, pro které On, jako rouhač Bohu byl odsouzen, omyl se tím obrazně v Jeho krvi. Neboť Slovo mu umožnilo, aby šel pravou cestou, která jedině byla znamenána jeho krví. To však neznamená žádné smíření Boha s lidstvem a nemění nic na zločinu ukřižování. Nepoukazuje to též na uvalení nebo převzetí viny lidí.
 +
 +Uvažte sám jednou klidně, co tam stojí jasně a zřetelně: „… a umyli roucha svá a zbílili je v krvi Beránkově!“ Čtěte to jednou správně! Je tím výslovně řečeno: //Oni sami to učinili!// Kristus jim nemyl jejich roucha. Nevzal tedy na sebe jejich vinu, nýbrž oni museli sami smýt své viny! Tedy opak názoru mnohých, vnitřně tak duchovně prázdných věřících.
 +
 +Také další líčení zjevení Janova mluví ve znázorněném osudu lidstva dosti zřetelně o opaku toho, když vylévání číší Božího //hněvu// na Zem a na lidstvo jistě není znamení a projevem smíření skrze Kristovu krev lidstvem násilně prolitou, nýbrž jeví se to dost zřetelně jako trest!
 +
 +Kdo toto vše, tak jasně řečené a každému logickému myšlení blízké nechce chápat správně, tomu přirozeně není pomoci. Takoví lidé jsou pohodlní, aby se vzchopili, a musí proto zajít, poněvadž nemohou vzhůru ke Světlu, aniž by si sami očistili svá roucha. Jest tolik badatelů bible a všichni ji ještě dnes špatně čtou. Tito zůstanou navždy badateli v bibli, nebudou však nikdy znalci bible.
 +
 +Moje dosavadní přednášky vylíčily toto vše již dost jasně. Necháte-li je v sobě ožít, pak padne také páska s vašich očí a uvidíte vše jasně v dosud vám poněkud cizím Světle Pravdy, bez mé pomoci. Nebudete nacházet již žádných mezer až vzhůru do nejvyšší světlé části stvoření ve všem dění od počátku až podnes a dokonce také poznáte, co //musí// z toho následovat pro budoucnost. Bez mystiky a tajnůstkářství a bez namáhavého,​ nespolehlivého vypočítávání.
odpovedi/odpoved16.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 09:42 autor: Marek Ištvánek