Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved42

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved42 [27.10.2014 12:22] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​42}}
 +====== 42. Soustrastí vědoucí. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**A**bdrushin říká, že legenda o Grálu jest proroctvím. To jest mi dobře srozumitelné. Jeho poselství Grálu znázorňuje však Syna Člověka -- Parsifala přísného až k  tvrdosti, při čemž v básni o Grálu se praví o „čistém bloudu“, „soustrastí vědoucí“!
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**J**edině ve spravedlivé přísnosti spočívá povzbuzující láska! Mimo to špatně rozumíte slovům „soustrastí vědoucí“. Že Parsifal jest bojovníkem,​ o tom není třeba se zvlášť zmiňovat. Uvažte tedy jednou sám zcela klidně a objektivně:​ může se někdo soustrastí s jinými stát sám skutečně //​vědoucím?//​ Pomocí slitovného soucitu, jak si to s mnoha jinými lidmi představujete?​ Přemýšlejte hlouběji a na konec přijdete k přesvědčení,​ že //​skutečné vědění// nemůže vzniknout soucitem. Proto jest výklad nesprávný.
 +
 +Pochopte jej však z jiné strany a pak přijdete k tomu, jak má být vykládán a jak mu má být rozuměno, a jak také na počátku byl míněn. Znamená to: „Spoluutrpením vědoucí“. To jest správnější. Soustrast jest vlastně spoluutrpení! Nejen bolest druhých soucítit, nýbrž jíti správnou cestou a při tom s ostatními //​spolutrpěti//​. Muset procítit všechno ve //vlastním prožití!//​ To jest zcela něco jiného.
 +
 +V legendě nebo proroctví jest přes úchylky od skutečné inspirace následkem spolupráce lidského básnického rozumu při podání ještě dosti zřetelně vyjádřeno,​ že zaslíbený Parsifal musí //sám// v boji //​prožít//​ všechny pozemské omyly, aby pod nimi trpěl jako mnozí jiní. Teprve tím se nakonec stane skutečně //​vědoucím//​ o tom, co jest na tom falešné a kde pak při započetí své vlastní úlohy má zasáhnout, aby pomohl a vše změnil.
 +
 +Není těžko pochopit, že v duchovním vztahu všechno protrpí jako //čistý bloud// v počátečním nepochopení pozemských názorů, poněvadž řídí své myšlení a jednání převážně a bezděčně podle správných měřítek z //onoho světa,// které se tomuto lidstvu během pochybených tisíciletí staly nesrozumitelnými. Proto musí bezpodmínečně přijít do konfliktu s názory tohoto lidstva. Přichází z úplně jiného světa, který žije podle //​Božských//​ zákonů, jež se v mnohém základně liší od zákonů, jež vymysleli duchovně zbloudilí lidé zde na zemi. Jest právě tak přirozené,​ že při tom bude přísný a na konec v hodině své úlohy zcela neúprosně všechno pozemské ohne a změní podle Božských zákonů.
 +
 +//Proto// Parsifal, který přichází z vysokých dálav, kde zmatení názorů samovolně vytvořeného pozemského utrpení musí zůstat nepochopitelné,​ teprve mezi lidmi //musí vše spoluprožít na sobě,// aby pro to získal správné porozumění. Bez vlastního prožití nemůže vzniknout //to// vědění, které jest skutečně schopno pomoci ostrým a pevným zásahem, zcela cílevědomě a s jistotou. Tak tentokrát nepomůže lidské chytrosti žádné kroucení a žádné obracení. Neboť ji poznal v  celé její vadnosti. Chorobná místa budou vyříznuta a odstraněna,​ aby snažícímu se lidstvu byl ulehčen čas jeho pozemského života a mohl se dokonce přiblížit podobě ráje. K této úloze patří nejvyšší vědění, které bylo před tím úzce spojeno s pozemským prožitím uprostřed všech těchto výrůstků lidského rozumu. A proto jest oběť předchozího spoluutrpení nevyhnutelná,​ má-li přijít k pravému vědění! Nutným důsledkem toho bude přísnost až k tvrdosti,​ poněvadž bude před ním vždy stát vlastní prožití jako příklad.
 +
 +Je to přirozené dění, jehož velikost budou lidé moci poznat tak jako vždy teprve daleko později. Též jistotu duchovního vedení, které používá všech cest vždy jen z přirozenosti. Při takovém velikém dění nepadají vedlejší důsledky spoluběžících,​ radostných nebo utrpení přinášejících událostí téměř v úvahu. Proto zůstávají tomu, kdo to provádí, vždy samozřejmé. Nebaží při tom po lidském porozumění nebo soucitu a registruje jen v citu při ostrém pozorování taková prožití, věda, že mu mají sloužit ke vzdělání.
 +
 +Nakonec bude vše nádherně vykonáno! Utrpení samo a nepřátelství lidí v tak mnohé podobě, naostří meč a zatvrdí ocel kladiva, které je má ve zpětném působení roztříštit v jejich pochybeném sebepovyšování! S obdivem bude po všech událostech lidský duch ve zpětném pohledu patřit na moudrost svého Stvořitele a pokorně se skloní, aby se v dobrovolné //​službě//​ postavil do soustavy jeho stvoření.
odpovedi/odpoved42.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:22 autor: Marek Ištvánek