Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved88

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved88 [29.10.2014 12:06] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​88}}
 +====== 88. Odpověď na útoky II. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**J**ako vážně hledající čtenář veškerých přednášek Abdrushinových jsem pobouřen nad způsobem článku „Vomp a osada Grálu“. Je to mistrovské dílo úmyslného překrucování,​ ihned poznatelného,​ protože je v rozporu se skutečným Slovem Abdrushinovým. Má sloužit určitému, avšak v článku nevyslovenému účelu.
 +
 +Chce Abdrushin i zde mlčet? A nebylo by vhodné podat bližší vysvětlení o mariánském kultu, protože to přece musí zajímat i nekatolické křesťany.
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**P**roč bych neměl i nadále mlčet na útoky, které se přece v dohledné době musí působením zákonů Božích ve stvoření samočinně vysvětlit? Následkem toho pak právě takové útoky nejen spadnou na své původce, nýbrž dokonce více než cokoliv jiného přispějí k tomu, že podpoří opak zamýšleného.
 +
 +Jelikož jsou však vaše otázky takovými útoky přímo vynucovány,​ chtěl bych dáti alespoň několik pokynů, které mohou každého člověka podnítiti k vlastnímu přemýšlení a které odpovídají skutečnosti.
 +
 +Článek, o němž jste se zmínil, není, jak píšete, vůbec žádným mistrovským kouskem překrucování,​ nýbrž jeho způsob silně připomíná způsoby jednání církví ve středověku,​ které jsou dnes přece všeobecně s oprávněným rozhořčením zavrhovány.
 +
 +Obsah a způsob článku ukazuje zřetelně jen //jedno:// snadno pochopitelnou starost, nechci říci zrovna bázeň, že by se tak mnohý hlouběji myslící člověk i z církevních kruhů mohl připojiti k důslednému vysvětlení vědění o stvoření, které jsem ve svých přednáškách podal, protože by mu nezůstaly dlužny srozumitelnou a přesvědčivou odpověď na všechny dosud nevyjasněné lidské otázky a neodkazovaly by ho na mystiku.
 +
 +A tyto moje přednášky jsou v každém slově prozářeny nejčistším,​ vědoucím uctíváním Boha, zdůrazňujícím jeho dokonalost. Dokonalost Boží je vůbec základem a východiskem //všech// mých přednášek,​ zatím co ji u ostatních dosavadních nauk často nebylo dbáno, neboť dokonalost nepřipouští činy libovůle, spočívající mimo působící zákony stvoření, protože tyto zákony vznikly z dokonalosti Boží, z dokonalosti Stvořitele.
 +
 +To však zvyšuje uctívání Boha a věděním je ještě prohlubuje. Nesnižuje to vůbec posvátnou úlohu pozemské matky Marie z Nazaretu,​ která směla dáti pozemské tělo Synu Božímu, Ježíši!
 +
 +A jestliže uznávám a zdůrazňuji dokonalé zákony Boží ve stvoření a vyvozuji z toho důsledek, že při každém pozemském zrození musí býti podle zákonů stvoření i pozemské plození, pak v tom není žádného pošpinění;​ neboť jinak by přece každé pozemské mateřství muselo být považována za pošpinění! Nebo se snad chce pozemské lidstvo opovážit nutit Boha v jeho samočinně působících přírodních zákonech, aby se podřídil jeho lidským, tak různorodým a též tak proměnlivým společenským zákonům?
 +
 +//​Neposkvrněné//​ početí je početí v nejčistší lásce, v opaku k početí v  hříšné vášni!
 +
 +A je samozřejmé,​ že Ježíš nikdy nemohl být dítětem hříšné vášně. Já bych byl první, kdo by takovou myšlenku se vší energií potíral. Patří k tomu již veliká nečistota, takto vykládat mé čistě věcné úvahy.
 +
 +Pokud jde o Vaši druhou otázku o způsobu mariánského kultu, chtěl bych vstoupit do šlépěje Syna Božího Ježíše a osvětlit ji rovněž otázkou:
 +
 +Ježíš učil lidi //všemu,// jak mají myslet a jednat, ba dokonce jak mají mluvit a se modlit, aby konali to, co je správné a Bohu milé? Řekl však někdy třeba jen jediným slovem něco podobného? A křesťané se přece chtějí řídit dle Krista.
 +
 +Myslí, že není třeba se o tom šířit. Jsem úplně vzdálen toho, abych se dotýkal přesvědčení nebo názorů jiných lidí. Vážím si //​každého//​ uctívání Boha, je-li pociťováno upřímně. Právě tak jsem se ještě nikdy nesnažil vnucovat své vědění nějakému člověku, nýbrž předem stále vyžaduji od každého vážné, vlastní zkoumání, protože vlastní, Bohem vložená zodpovědnost člověka podmiňuje též svobodnou možnost rozhodování;​ neboť i spravedlnost Boží je dokonalá. Nečinila by člověka zodpovědným za něco, k čemu by se nemohl svobodně rozhodnout. Samozřejmě,​ že v tomto směru není výjimky, ani v záležitosti víry.
 +
 +A kdybych v tomto případě chtěl jednou poukázat na bibli, na kterou se mnozí odvolávají,​ praví Ježíš dle evangelia Matoušova v 6. kapitole:
 +
 +„Modlíce se, pak nebuďte mnohomluvní jako pohané; neboť se domnívají,​ že pro svou mnohomluvnost vyslyšeni budou. A proto //takto// se modlete.“
 +
 +Pak jim dal Otčenáš, jak se mu ještě dnes vyučuje a jak se jej lidé modlí. //Jinak ale nic!//
 +
 +Jestliže ještě poukáži na první //​přikázání,//​ které Ježíš nejednou zvlášť zdůrazňoval,​ kde se výslovně praví: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš míti jiných bohů mimo mne!“, pak je to zbožné uctívání Boha. Vše ostatní jest pak vymyšleno lidmi. A křesťané chtějí přece následovat jen Krista.
 +
 +Já jsem však také výslovně již před léty na položenou mi otázku prohlásil, že není nic nesprávného a že je naopak na místě, děkovat duchovním pomocníkům za jejich mnohé pomoci.
 +
 +Toho buď pro dnešek dosti. Kdo nechová nečisté myšlenky, ten nikdy nebude moci nalézti něco nečistého v tom, co jsem řekl. Najde jen věcné, zákonům stvoření odpovídající odůvodnění,​ opírající se o dokonalost Boží, jak to v nejčastějších případech již dokazují a učí světové dějiny.
 +
 +Světové dějiny! Ano, ty poučují o tak mnohém, mezi jiným též o tom, že to byli //vždy// právě kněží, ať již hlásali jakýkoliv pojem Boha a nauku, kteří nejhorším způsobem vystupovali proti //​každému//​ nositeli Pravdy a každému, kdo hledal správný pojem Boha. Protože se jimi cítili ohroženi ve svém klidu a ve svém vlivu.
 +
 +Byli to přece kněží, kteří pronásledovali zvěstovatele Jana Křtitele a později učedníky, a s nejvyšším knězem v čele obžalovali Syna Božího Ježíše z rouhání se Bohu a přivedli jej na kříž.
 +
 +A opět to budou //světové dějiny,// které budou s neúprosnou jasností ještě za tisíciletí líčit //​skutečnosti//​ dnešní doby a vyprávět o bojích, které se stejným způsobem odehrávají v nynější době, až Pravda svatého Světla prozáří i ten nejskrytější koutek temna.
odpovedi/odpoved88.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:06 autor: Marek Ištvánek