Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


odpovedi:odpoved91

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

odpovedi:odpoved91 [29.10.2014 12:13] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​91}}
 +====== 91. Lidský smysl a Boží vůle. ======
  
 +===== Otázka: =====
 +
 +**P**řednáška „Lidský smysl a Božská vůle v zákoně zpětného působení“ působila na mne tak, jako by byla psána krví srdce. Vzbudila mé sympatie. Není to neskromnost tázat se, zda obsah nepodává část toho, co spisovatel sám prožil?
 +
 +===== Odpověď: =====
 +
 +**T**ato otázka není neskromná a nemám žádné příčiny, abych se bál volné odpovědi. Ano, to jsem já sám! A v ohledu na skutečné právo a bezpráví, tak jako na správnou morálku, hledím s oprávněnou hrdostí pryč přes ty všechny, kteří mi přivodili bolest a tím spíše i na ty, kteří ještě dnes se opět pokouší. Moje přednáška „Lidský smysl a Božská vůle v zákoně zpětného působení“ není jen vymyšlena nebo sestavena dohromady, nýbrž její obsah byl prožit skutečně mnou samotným. Mohl bych k tomu přidat ještě mnohé, abych neporozuměním a nízkým smýšlením mně vždy znovu přivoděné utrpení ukázal jako důležitou ilustraci, avšak to by muselo proti mnohým a mnohému vyvolati tak oprávněné pobouření,​ že raději od toho upouštím. Avšak každý člověk na onom světě, a mnozí částečně ještě i zde v každém případě musí očekávat neúprosně to, co rozsévají!
 +
 +Pohleďte s jasným okem kolem sebe. Se studem uvidíte před sebou tak mnohý kal, který se skrývá pod pozlátkem klamné vznešenosti. Učte se, abyste se svůj pohled naučili nořit skrze hladkou povahu a příjemná slova až do //pravého základu lidí//. Před takovým zrakem potáhne se brzy zdánlivě krásně bílá, čistá růže odpornou vyrážkou a ten, kdo se tak rád ukazuje čistý, zjeví se vám pak jako nejnečistější a nejbezcennější mezi mnohými.
 +
 +Jsou lidé, kteří se usilovně snaží, aby navenek nosili velmi nápadně plášť vší počestnosti,​ vznešenosti a také korektnosti. Náhle se však projeví z nějakého důvodu ohromné pobouření proti nějakému člověku, jemuž z nepřízně nebo závisti chtějí nějakým způsobem uškodit. V naivním sebeklamu si namlouvají,​ že to vůbec není nějaké škodlivé, zavrženíhodné poškozování jiného člověka, které nese za sebou těžkou karmu a snaží se o takový zavrženíhodný způsob jednání a bijí se v prsa se lží, že se jedná jen o to, aby pouze jen za tím účelem v náhle procitlé lásce k lidem, které nikdy nebylo, toho, jejž osobně nenávidí, učinili neškodným. Při tom zapomínají svého pláštíčku,​ který tak namáhavě udržují pohromadě, a vrhají se ve způsobu jednání dobromyslně do nejodpornějšího kalu a bahna ukazujíce, že jest jim to velmi známé a příjemné,​ poněvadž je k tomu jejich nejvnitřnější potřeba dokonce nutí.
 +
 +Tím zjevují každému jinému nezahaleně své skutečné nitro, při čemž v zaslepenosti si snaží namluvit, že ti, kteří se tak dobrovolně a dokonce s nadšením dávají používati jako nástroje temnot, slouží jen dobru a chtějí jen odkrýt zdánlivou špínu. //Tito neblazí jsou pak každému, kdo vidí jasně, lehce poznatelní jako zavržení a zle pošpinění,​ jen sobě samým ne!//
 +
 +A tato slepota leží jako největší kletba na lidstvu! Ve svých účincích jest pro onen svět plna strašlivé hrůzy. //Kletbou zatížení//​ jest zcela správné označení. Neříká se však ani zlomek toho, jakou strašlivost v sobě skrývá.
 +
 +Jak vážný požadavek leží již ve slovech Kristových,​ když pravil: „Nehleď na mrvu v oku bratra svého, nýbrž pohleď na břevno ve svém vlastním oku.“
 +
 +Hledateli, zkoumej vážně //​jednání//​ spolubližních ve spojení s jejich //​úmysly//​. Budete-li na ně pohlížeti takto, pak naleznete u mnohého za pokryteckou maskou brzy také strhaný //pravý// obličej, který ve vás probudí hnus a hluboký smutek, poněvadž jste mnoha takovým nesli vstříc nejčistší city a opravdové lidství. Bůh dá, že čas opravdové očisty nastane skutečně brzy, ve kterém pokrytectví farizeů neobstojí a jež slouží nyní jako nejlepší kotviště k nejtemnějším násilnostem. Poukazuji zde zvlášť na přednášku „Boj“, kterou jsem již před léty uveřejnil.
 +
 +Aby opravdu hledající niterně uzrával a při tom současně mé přednášky zkoumal, jak se jich dá použíti, jest dobré, když ze svého //​vlastního života// něco vyjme, zahloubá se do toho a učiní pokus, aby to za použití směrnic z mých přednášek roztřídil. Při tom se naučí vidět, to jest, naučí se rozumět, jak tyto události jako uzly visí v jemnohmotném tkanivu, jak vlákna běží kupředu a nazpět a na všechny strany, a odtud zase přicházejí. Vznikne pomalu živý obraz, který dá volný přehled a tím také současně zcela jinou schopnost úsudku, která se často musí odchylovat od stávajících názorů.
 +
 +Dá to trochu práce, ale každý počátek je těžký, zvláště při tomto, avšak odměna jest nakonec veliká!
odpovedi/odpoved91.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:13 autor: Marek Ištvánek