Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska10

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska10 [06.10.2014 22:40] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​10}}
 +====== 10. Syn Boží a Syn Člověka. ======
  
 +**V**eliký omyl táhne se již tisíciletími:​ Domněnka, že Ježíš Nazaretský byl Syn Boží a současně také často jmenovaný Syn Člověka. Tato domněnka je mylná! V Ježíši Nazaretském inkarnoval se k pozemskému bytí kus Božství. Ježíš měl překlenouti most přes propast od Božství k lidstvu, který lidstvo samo strhlo přílišným vypěstováním rozumu, vázaného na prostor a čas. Tím byl Ježíš Synem Božím, který plnil své poslání v lidstvu, což mohl provésti jen v těle a krvi. I ve vtělení zůstával Synem Božím.
 +
 +Avšak byl-li Syn Boží, nemohl býti současně Synem Člověka, neboť to je dvojí. A on byl a je dosud Syn Boží! Kdo je tedy Syn Člověka ((Přednáška:​ [[prednaska60]]))?​
 +
 +Již učedníkům bylo nápadno, že Ježíš, když mluvil o Synu Člověka, mluvil ve třetí osobě. Tázali se ho na to. Podání v Evangeliu psána jsou pisateli ve vlastním jejich předpokladu,​ že Ježíš, Syn Boží a Syn Člověka jsou jedna a táž osoba. Všechny jejich zprávy zaujaly předem toto stanovisko. Tím se stalo, že šířili omyly, aniž chtěli nebo věděli.
 +
 +Kdykoliv mluvil Ježíš o Synu Člověka, mluvil předvídavě o jeho příští. Sám to prohlásil, protože příští Syna Člověka je v těsné souvislosti s působením Syna Božího. Pravil: „Ale až přijde Syn Člověka …“ atd.
 +
 +Je to koloběh, jako všude ve stvoření. Božství sestoupilo Ježíšem k lidstvu, aby přineslo a rozselo Pravdu. Semeno vzešlo, ovoce zraje ke sklizni. Nyní má lidstvo uzrálé skrze Pravdu, přinesenou Synem Božím, vytrysknouti vzhůru k Božství v Synu Člověka a skrze něho se opět úzce spojiti s Bohem.
 +
 +Není to myšleno jen čistě symbolicky, jak se mnozí domnívají. Slovo vyplní se do písmene určitou osobou tak, jak tomu bylo také u Ježíše. Mezi oběma osobami, Ježíšem, Synem Božím a Synem Člověka leží //mocná karma lidstva.//
 +
 +Ježíš šel o slavnosti velikonoc do Jerusalema, kde bylo zastoupeno mnoho národů země. Lidé vyslali posly do Getsemane, aby Ježíše zajali. To byla doba, kdy lidé naplněni nenávistí,​ dali s pozemskou surovostí hledati svým poslům Vyslance Božího. Povšimněte si okamžiku, kdy vyšel ze zahrady a oni stáli proti němu se zbraněmi a pochodněmi,​ s myšlenkami na zničení.
 +
 +Když Syn Boží pronesl slova: „Jáť jsem“ a vzdal se tím lidstvu, začala působiti mocná karma, kterou lidstvo na sebe uvalilo. Od té chvíle spočívala těžce na lidstvu a tiskla je podle neúprosných zákonů vesmíru stále hlouběji k zemi, pokud se nepřiblíží konečné rozuzlení. Stojíme těsně před tím!
 +
 +Uzavře se to jako vejčitý kruh. Rozuzlení dostaví se skrze //Syna Člověka!//​
 +
 +Až budou lidé vlivem těžkých událostí malí, zcela maličcí, zmalomyslnělí,​ zoufalí a zkrušení, nastává hodina, kdy zatouží po zaslíbeném Vyslanci Božím a budou ho hledati! A když budou věděti, kde je, vyšlou k němu posly, jako kdysi. Ale tito poslové nebudou pak chovati v sobě myšlenek nenávisti a zničení, nýbrž v nich přijde lidstvo tentokráte zkroušené,​ pokorné, prosící a důvěřivé k tomu, který je vyvolen Nejvyšším Ředitelem všech světů, aby je vykoupil z kletby. Který přináší lidstvu pomoc a vysvobození z duchovní,​ jakož i pozemské bídy.
 +
 +I tito poslové budou se ptáti! A jako Syn Boží tehdy v Getsemane pronesl slova: „Jáť jsem,“ čímž započala karma lidstva, tak odpoví nyní Bohem poslaný těmiž slovy: „Jáť jsem!“ a tím se pak rozuzlí a vyčerpá těžká karma lidstva. Stejná slova, která uvalila velikou vinu na lidstvo, naplněné tehdy nenávistí,​ uslyší nyní lidstvo, přicházející s touže otázkou, s úzkostí a přece s důvěrou a prosbou.
 +
 +Mocný je koloběh této karmy, ale přece je řízen tak bezpečně a přesně, že se v něm naplňují proroctví. A od té hodiny, kdy toto slovo bude proneseno vůči lidstvu ústy Vyslance Božího po druhé, půjde to vzhůru. Teprve tehdy zavládne podle vůle Nejvyššího Říše Pokoje. Ne dříve!
 +
 +Vidíte na jedné straně posly nenávistného lidstva jak se blíží k Synu Božímu, poutají ho a týrají a zdánlivě nad ním vítězí. Na to následuje tím přivozený trvalý úpadek v neodvratném zvratném působení. Při tom však zároveň zesílení a dozrávání setby, Ježíšem rozseté. Teď blíží se samotným Ježíšem ohlášený Syn Člověka jako Vyslanec Boží, který ve službách Syna Božího pokračuje v jeho díle a dokoná je. Sklidí žeň a při tom podle Božské spravedlnosti oddělí plevy od pšenice.
 +
 +Ježíš, Syn Boží, přišel z lásky mezi lidi, aby znovu navázal spojení, které lidstvo zpřetrhalo. Syn Člověka jest člověk, který je v Bohu a uzavře spojení v koloběhu,​ takže celým stvořením bude moci znovu prouditi čistá harmonie.
poselstvi/prednaska10.txt · Poslední úprava: 06.10.2014 22:40 autor: Marek Ištvánek