Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska19

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska19 [06.10.2014 23:05] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​19}}
 +====== 19. Je pohlavní zdrženlivost nutna a lze k ní raditi? ======
  
 +**A**ž se lidé zbaví bludu o výhodách pohlavní zdrženlivosti,​ bude o mnoho neštěstí méně. Vynucená zdrženlivost jest přehmat, který se může trpce vymstíti. Zákony v celém stvoření ukazují přece dosti zřejmě cestu, kamkoliv se jen podíváme. Potlačování je protipřirozené. Všechno protipřirozené jest však vzepřením se proti přirozeným,​ tedy Božským zákonům. Jako ve všech věcech, tak ani zde nemůže přinésti dobrých následků. Nečiní se výjimka právě v tomto jediném bodu. Avšak člověk se nesmí nechati ovládati pohlavním hnutím. Nesmí ze sebe učiniti otroka svých pudů, jinak si je vypěstuje v náruživost,​ čímž přirozené a zdravé stává se chorobnou neřestí.
 +
 +Člověk má státi //nad tím.// To znamená: Ne snad zdrženlivost vynucovat, nýbrž stát na stráži s vnitřní čistou morálkou, aby se jemu i jiným nezpůsobilo tím zlo.
 +
 +Domnívá-li se mnohý člověk, že zdrženlivostí se dostane duchovně výše, může se mu snadno státi, že tím docílí pravého opaku. Podle svého přirozeného sklonu bude více méně trvale v boji s přirozenými pudy. Tento boj vyžaduje velikou část jeho duchovních sil, drží je tedy v poutech tak, že se nemohou osvědčiti jinde. Tím se zabraňuje volnému rozvoji duchovních sil. Takový člověk trpí občas mučivou těžkomyslností,​ která mu překáží ve vnitřním, radostném rozmachu.
 +
 +Tělo jest statek Stvořitelem svěřený a člověk je povinen je pěstovati a udržovati. Jako nemůže beztrestně odolávati žádosti těla po jídle, pití, odpočinku a spánku, vyprazdňování měchýře a střeva, jako se nedostatek čerstvého vzduchu a nedostatečný pohyb záhy nepříjemně pociťuje, tak nebude také moci umělkovati na zdravé žádosti zralého těla po pohlavním uplatnění,​ aniž si tím nezpůsobí nějaké škody.
 +
 +Plnění přirozené žádosti těla může jen napomáhati nitru člověka, tedy vývoji člověka a nemůže mu proto překážeti,​ poněvadž jinak by toto Stvořitel nebyl do něho vložil. Ale jako všude škodí i zde každá přemrštěnost. Je třeba přísně dbáti na to, aby žádost nebyla snad následkem fantazie, uměle roznícené četbou, nebo jinou příčinou,​ následkem zesláblého těla, nebo předrážděných nervů. Musí tu skutečně jíti jen o požadavek zdravého těla, který jistě nedoléhá na člověka příliš často.
 +
 +To se stane jen tehdy, když předem mezi oběma pohlavími vznikla již dokonalá duchovní harmonie, která konečně usiluje i o tělesné spojení.
 +
 +Všechny jiné příčiny jsou pro obě strany zneuctívající,​ nečisté a nemravné //a to i v manželství.//​ Tam, kde není duchovního souladu, vede další manželství nezbytně k nemravnosti.
 +
 +Nenašlo-li společenské zařízení dosud v tomto směru žádné pravé cesty, nemůže tento nedostatek ničeho změniti na přírodních zákonech, které se nikdy nebudou řídit podle lidských nařízení a podle falešně vypěstovaných pojmů. Naproti tomu lidem nezbude dále nic jiného, než aby přizpůsobili svá státní a společenská zařízení nakonec zákonům přírodním,​ tedy Božským, chtějí-li ozdravěti a dosíci skutečného vnitřního míru.
 +
 +Pohlavní zdrženlivost nemá co činiti s cudností. Zdrženlivost mohla by býti nanejvýš přiřazena k pojmu ,,​ukázněnost“,​ ke slovu odvozenému od kázně, výchovy nebo sebekázně.
 +
 +Pravou cudností rozumí se //čistota myšlenek,//​ ale //ve všech// věcech, až dolů k myšlenkám,​ týkajícím se povolání a zaměstnání. Cudnost jest čistě duchovní vlastnost a ne tělesná. I v plnění pohlavního pudu může býti plně zachována cudnost vzájemnou čistotou myšlenek.
 +
 +Kromě toho má tělesné spojení nejen účel plození, nýbrž má při tom následovati neméně cenný a nutný děj vroucího roztavení a výměny vzájemných proudů sil k  vyššímu rozvoji síly.
poselstvi/prednaska19.txt · Poslední úprava: 06.10.2014 23:05 autor: Marek Ištvánek