Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska75

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska75 [09.10.2014 15:32] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​75}}
 +====== 75. Vidíš mrvu v oku bratra svého a břevna v oku svém nedbáš. ======
  
 +**K**aždý myslí, že tato prostá slova plně pochopil a přece jest málo lidí, kteří poznali jejich skutečný smysl. Jest jednostranné a nesprávné,​ vykládají-li se tato slova, jako by jimi bylo řečeno, aby se člověk učil shovívavosti ke svému bližnímu. Shovívavost k bližnímu přijde při prožití tohoto výroku sama sebou jako samozřejmost,​ ale teprve v druhé řadě. Kdo takto čerpá ze slov Kristových,​ nečerpá dosti hluboko a ukazuje tím, že jest dalek toho, aby dovedl oživiti slova Syna Božího. Nebo předem podceňuje moudrost v  jeho výrocích. Ve výkladech mnohých kazatelů řadí se také tato slova jako mnohá jiná do změkčilosti a malátnosti //té// lásky, kterou církev tak ráda snaží se stanoviti jako lásku křesťanskou.
 +
 +Avšak člověk //může a má// tento výrok Syna Božího používati jen jako měřítka pro své vlastní chyby! Rozhlíží-li se kolem sebe otevřenýma očima a pozoruje současně při tom sama sebe, tu brzy pozná, že právě ty chyby, které ho nejvíce ruší u jeho bližních, jsou u něho samotného ve zvláštní míře výrazny a na obtíž druhým.
 +
 +Abyste se naučili správnému pozorování,​ dbejte nejlépe nejdříve pozorně na své bližní. Sotva bude mezi nimi jeden, který by neměl druhému to či ono vytýkati. A který by se o tom také zřejmě nebo skrytě nevyslovoval. Jakmile se to stane, pozorujte bedlivě tohoto člověka, který se pozastavuje,​ nebo i rozhorluje nad chybami druhých. Nebude to trvati dlouho a ke svému překvapení objevíte, že právě ty chyby, které dotyčný člověk tak ostře kárá u druhých, jsou u něho samotného v mnohem větší míře!
 +
 +Jest to skutečnost,​ která vás zpočátku překvapí. Ukáže se však //vždy,// bez výjimky. Při posuzování lidí můžete to v budoucnu bráti klidně za jisté a není třeba, abyste se obávali, že se mýlíte. Člověk, který se rozčiluje nad tou či onou chybou druhého, určitě má v sobě právě tyto chyby v mnohem větší síle. To zůstává v platnosti.
 +
 +Přistupte jednou klidně k takovýmto zkouškám. Provedete je a poznáte ihned pravdu, protože sami nejste při tom zúčastněni. Nesnažíte se následkem toho také u žádné strany něco omlouvati.
 +
 +Vezměte jednou člověka, který vypěstoval v sobě nezpůsob, že je převážně mrzutý a nezdvořilý,​ málo kdy ukáže vlídnou tvář a každý se mu proto rád vyhne. Právě takoví lidé činí nárok, aby se s nimi jednalo zvláště vlídně a jsou bez sebe, ba dívky a ženy se až rozpláčou,​ setkají-li se oprávněně někdy třeba jen s vyčítavým pohledem. To působí na vážného pozorovatele tak nevýslovně směšně a současně truchlivě, že zapomíná se nad tím rozhorlovati.
 +
 +A tak jest tomu v tisíci různých případech. Učení a poznání budou vám lehkými. Ale jste-li pak tak daleko, mějte také odvahu a přiznejte si, že sami nečiníte v tom také výjimky, protože jste našli důkazy u všech jiných. A tím se vám konečně otevřou oči nad vámi samotnými. To znamená veliký krok, snad dokonce největší k vašemu vývoji! Rozetnete tím uzel, který dnes váže veškeré lidstvo! Osvoboďte se a pomáhejte radostně stejným způsobem pak také jiným.
 +
 +//To// chtěl říci Syn Boží těmito prostými slovy. Takové výchovné hodnoty dával ve svých prostých větách. Ale lidé //​nehledali//​ v nich poctivě. Jako vždy, chtěli se povznésti nad ně a jen se učit hleděti na jiné shovívavě. To lichotilo jejich odporné pýše. Všude v dosavadních výkladech prozrazuje se celá ubohost jejich nesprávného myšlení, nezahalené pokrytecké farizejství. Přesadilo se nezměněné do křesťanství. Vždyť i ti, kdož se jmenují hledající,​ brali a berou všechno příliš lehkovážně v obvyklém svém bludu, že skutečně čtením také nutně pochopili i smysl. Tak si to namlouvají zcela podle //svého// dočasného dobrozdání. To není žádné poctivé hledání. Proto nemohou nalézti vlastní poklad. Proto také nemohlo býti pokroku. Slovo zůstalo mrtvým pro ty, kdo je měli v  sobě učiniti //​živým,//​ aby se tak docílilo hodnot, které nesou do výše.
 +
 +A každá věta, kterou dal Syn Boží lidstvu, chová takové hodnoty! Nenašly se dosud jen proto, že se v nich nikdy správně nehledalo!
poselstvi/prednaska75.txt · Poslední úprava: 09.10.2014 15:32 autor: Marek Ištvánek