Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska77

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska77 [09.10.2014 15:35] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​77}}
 +====== 77. Vylití Ducha Svatého. ======
  
 +**V** bibli vylíčený děj vylití Ducha Svatého na učedníky Syna Božího jest mnohým lidem dosud nevysvětlitelnou událostí. Hledí se na ni namnoze jako na něco neobyčejného,​ co se stalo jen tehdy jednou a přihodilo se tedy libovolně.
 +
 +V tomto mylném náhledu jest však právě také příčina zdánlivě „nevysvětlitelného“.
 +
 +Děj nestál tu ojediněle. Nebyl také zvlášť přivozen pro učedníky, nýbrž byla to událost //​opakující se pravidelně//​ od počátku stvoření. //S tímto// poznáním přestává tento děj ihned býti nevysvětlitelným a stane se tak srozumitelným pro vážně hledající čtenáře poselství Grálu. Při tom neztratí však na velikosti, naopak, bude spíše ještě velkolepější.
 +
 +Kdo studoval pozorně mé poselství Grálu, našel proto již i rozřešení,​ neboť četl vysvětlení nadepsané „Svatý Grál“. Tam jsem se zmiňoval o každoročně //​pravidelně se opakujícím//​ obnovení síly pro veškeré stvoření. Jest to chvíle, ve které do svatého Grálu proudí nová Božská síla k udržení stvoření!
 +
 +Tu objeví se na několik okamžiků nad Grálem „Svatá holubice“,​ která jest duchovně viditelnou formou přítomnosti Ducha Svatého. Patří přímo k „formě“ Svatého Ducha a tvoří tedy část jeho „formy“.
 +
 +Jako jest kříž duchovně viditelnou formou Božské Pravdy, tak je holubice viditelnou formou Ducha Svatého. Ona //jest// skutečně tou formou, není jen jako forma myšlena! Protože jsem o tom již podrobně mluvil, odkazuji na přednášku ((Přednáška:​ [[prednaska44]])).
 +
 +Tato obnova síly Duchem Svatým, tedy živou Boží vůlí, která jest silou, děje se každého roku ve zcela určitou dobu v nejsvětější svatyni nejvyššího hradu nebo chrámu, který chová Svatý Grál. Jest to jediný spojovací bod stvoření se Stvořitelem a nazývá se proto také //„hrad Grálu“.//​
 +
 +Obnova může býti také označena jako vylití síly, tedy vylití Ducha Svatého. Ještě zřetelněji možno to označiti jako vylití síly //skrze// Ducha Svatého, neboť Duch Svatý není snad vylit, nýbrž on vylévá sílu!
 +
 +Poněvadž v ten den byli učedníci shromážděni na památku svého Pána, který vstoupil na nebesa a slíbil jim, že pošle Ducha, tedy živou sílu, bylo tak dáno v této památce kotviště k tomu, aby nastalý v té době děj v čistém duchovnu působil dolů v určitém a tomuto ději odpovídajícím stupni bezprostředně a přímo až na učedníky, shromážděné na zemi a trvající v pobožnosti! Zvláště proto, že cesta k těmto učedníkům byla snáze umožněna a urovnána pozemským životem Syna Božího.
 +
 +A //z tohoto// důvodu stalo se toto zázračné,​ jinak na zemi dříve nemožné, jehož prožití jest podáno v bibli. Evangelisté mohli líčiti //​prožití,//​ ale ne vlastní děj, jehož sami neznali.
 +
 +Svatodušní svátky nebo letnice platí u křesťanů,​ jako vzpomínka na tento děj. Tito však netuší, že asi v této době jest ve hradu Grálu po každé den Svaté holubice, to jest den obnovení síly pro stvoření skrze Ducha Svatého. Ovšem není to vždy přesně v den svátku letnic, jak jest na zemi vypočítáván,​ nýbrž děje se tak asi kolem této doby.
 +
 +Tehdy shodovalo se shromáždění učedníků //​přesně//​ se skutečným dějem! Zde na zemi bude se slaviti později pravidelně a také //v pravý// čas tento den jako nejvyšší a nejsvětější svátek lidstva, v němž Stvořitel vždy znovu dává stvoření svou udržující sílu. Bude to „Den Svaté holubice“,​ tedy den Ducha Svatého, jako veliká modlitba díků k Bohu Otci!
 +
 +Budou ho slaviti lidé, kteří konečně stojí //​vědomě//​ ve stvoření, které se nyní naučili správně znáti v celém jeho působení. Jejich zbožným zaujetím stanoviska v této přesné době bude také možno, že v otevření se bude se zvratně působivě živé požehnání znovu snášeti až dolů na zem a rozlévati se do žíznivých duší, jako kdysi u učedníků.
 +
 +Tato doba přinese pak mír a radost. Není již tak příliš vzdálena, pokud ovšem lidé neselhou a nechtějí býti ztraceni pro celou věčnost.
poselstvi/prednaska77.txt · Poslední úprava: 09.10.2014 15:35 autor: Marek Ištvánek