Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska24

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sbornik2:prednaska24 [24.10.2014 22:24] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​24}}
 +====== 24. Den Holubice 1932. ======
  
 +**V**aším staniž se mé Poselství! Vy jste je slyšeli, také do sebe přijali, avšak //nežili jste// podle něho!
 +
 +Není vám k užitku, že o mém Slově víte, že je znáte, že je trvale nesete v sobě, když //podle něho// denně, každou hodinu //​nejednáte.//​ Vy, kteří se nazýváte hledajícími,​ učícími se, povolanými a také učedníky, hledali jste také v sobě jak uzrát pro novou dobu, avšak vaše myšlení, hovory, vaše konání přesto zůstává jen málo odlišené, nicméně stále ještě totéž, jako bylo dříve.
 +
 +Jednejte podle Slova a nenaslouchejte mu jen! Tak muselo již před dvěma tisíci lety být k lidem voláno, tak znělo poslední napomenutí na Atlantidě, a také ještě mnohem dříve, a tak musí opět //dnes// volat!
 +
 +Co ale šlo v dřívějších dobách opakovanými inkarnacemi dohonit, co mnozí v úrovních jemnohmotných světů mohli v prožití uvolnit, to není dnes více možné, neboť od nynějška platí pro všechny tvory stvoření ten často předpovídaný a opomíjený světový a konečný soud!
 +
 +Když Slovo Páně nechcete ve vás samých //​oživit,//​ tak musíte být podle zákonů Božích zničeni! A v tom je pravěčná Spravedlnost ve splnění vaší vlastní vůle.
 +
 +Zůstáváte-li tak neživí ve vás samých, pak je to bezpodmínečně výrazem vaší vlastní vůle ke zničení, neboť vy jste se potřebovali jen konečně jedenkrát duchovně pohnout, abyste tím byli ihned zachráněni,​ směli zůstat ještě dále ve stvoření, být si vědomi sami sebe!
 +
 +Avšak museli byste být v sobě čilí //​duchovně,//​ nikoli myšlenkově! Lidský duch ale spí hlubokým spánkem, tak hlubokým, že vůbec nemůže rozeznat, co je //​duchovní!//​ On považuje myšlenkovou činnost za duchovní působení a nemůže více pochopit, jak se projevuje duch, který zcela sám je rozhodující před Bohem a ve stvoření.
 +
 +Vy jste mé Slovo dobře přijali! Zdá se vám, že jste ho přijali duchem, avšak to je omyl. Vy jste ho nechali vniknout jen do záhalů duše! Kdybyste ho přijali //duchem,// pak byste ani nemohli jinak, než v tomto mém Slově stále //žít//. Nemohli byste vůbec jinak myslit, mluvit, jednat, než podle mého Slova, v //mém// Slově! Byli byste s ním //​zajedno!//​ Museli byste se zachvívat ve smyslu mých slov. Trvale, neochvějně.
 +
 +Avšak toto zachvívání chybí. Projevilo by se navenek, muselo by být viditelné ve styku s vašimi bližními, jako i ve vaší rodině. Všechno by muselo být jiné, zcela vyrovnané, příkladné pro lidstvo.
 +
 +Pokusili jste se někdy správně pochopit Boží zákony ve stvoření, kterými se máte řídit? Potom byste také věděli, co musím nyní od vás požadovat.
 +
 +Snažili jste se tak často v dobrém chtění vyrovnávat duchovní pozemskými hodnotami. To je nesprávné! Každému co jeho jest, to je zákon. Duchovní duchovnímu,​ bytostné bytostnému,​ hmotné hmotnému! Nejinak to musí být, když má získaná harmonie zůstat. Tak požaduji od vás duchovní pro duchovní dary, které jsem vám dal. A budu bytostné požadovat pro to bytostné, které vašemu tělu může být novou silou. Pozemskému působení musíte dodat pozemské uplatnění,​ které má nastat nyní od této hodiny, a které bylo dáno vyvoleným již od hodiny jejich pozemského zrození!
 +
 +Napomenutí jsou nyní u konce! Paprsek Božího Světla vás zasáhne a s veškerou ostrostí odvrhne stranou všechno kalné, slabé a vlažné, aby se to stalo čistým a záříc mohlo svítit na této Hoře spásy! Tak jasné jako krystal musí ležet vaše životy přede mnou! I když nejsem ve vaší blízkosti. Kdo z vás si nyní ještě potřebuje rozmyslet, co má nebo nemá dělat, //jak// má jednat v některých případech,​ ten //nemá// Slovo vtisknuto pevně v duchu, ten drží ducha uzavřeného.
 +
 +Člověk stojí nyní od této hodiny u svého nového počátku! Co to pro něho znamená, jsem často vysvětloval. Nyní vám slova nemohou být více užitku, neboť vstupujete do //​prožívání!//​ Člověk //musí,// i když se chce proti tomu vzpírat. Nic mu to nepomůže. Božské kolo odplaty valí nyní všechno jeho dosavadní konání a myšlení před něj!
 +
 +Bude to lehké všechno přestát jen tomu, který má napomenutí bral tak vážně, že je uposlechl, dal je pro sebe na nejvyšší místo a nedomnívaje se, že k tomu bude míti dosti času, nebral je jen povrchně.
 +
 +Pravda je neoblomná, křišťálově jasná, neosobní! Ona jest! Nepřijde člověku naproti a neslouží mu! On ji nemůže také pro sebe používat tak, jak by si sám rád chtěl namlouvat! Nýbrž //​člověk//​ musí //jí// sloužit, když chce obstát.
 +
 +//Tak je to také s mým Slovem!// Ono se jeví slabochům jako kruté, jelikož přináší rozčarování každé domněnce, která se snaží bázlivě zastírat přirozenost //​přísnosti//​ čisté Pravdy.
 +
 +Jak málo tuší člověk tu hrozivost neúprosně chladné věcnosti Boží vůle!
 +
 +Já jsem ale s touto Vůlí //​zajedno!//​ A všichni lidé, kteří nestojí ve Slově Pravdy jako živoucí, musí od této hodiny zůstat od ní vzdáleni!
 +
 +Ale vy, kteří mé Slovo chcete následovat,​ buďte připraveni za všechno, co jste přijali, nyní vystoupit! Proměňte nyní Slovo v čin! Kráčejte směle vpřed. Bůh je s námi! Země se musí sklonit. Světlo zná jen Světlo samotné! Nemůže strpět i ten nejmenší prášek!
 +
 +A vlníc se rozlévá se nyní Boží Slovo jako proud nad celou Zemí. Kdo se chce stavět na odpor, bude odmrštěn pryč, bez záchrany zničen, neboť všemohoucí vůle Boží je, aby v celém stvoření bylo nyní Světlo a tím Spravedlnost!
 +
 +//​Prožívání//​ je nyní pro lidstvo jediná záchrana, vzestup, vítězství! Kdo v sobě //​všechno//​ neoživí, nebude se hýbat, aby svůj úkol //jako člověk// v tomto stvoření poznal a věrně vyplnil, ten bude vyřazen z kruhu Světla a tím přestane býti!
 +
 +Ale vy, rytíři, apoštolové,​ učedníci! Vám platí mé volání v tuto hodinu!
 +
 +„K činu, vy vyvolení! Požaduji nyní splnění vašeho slibu! Každý nyní na své místo! V ruce meč! //Do// střehu! Ostrý buď pohled, neklamný v čistotě cítění! Imanuel je mezi vámi! Světlo svrhne tmu dolů do rozkladu! A s ní všechno, co jí sloužilo! Staň se tedy podle Svaté Vůle Boží!
 +
 +Amen.
 +
 +Budiž nyní Světlo zde na Zemi. Aby se stala Boží zahradou podle Vůle vašeho Stvořitele!
 +
 +Božská Pravda proniká záříc, aby již více nemohl žádný záhyb zůstat zastřený, a každá nepravda pomine. Dík, chvála a sláva budiž Pánu.
 +
 +Amen.“
sbornik2/prednaska24.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:24 autor: Marek Ištvánek