Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska30

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sbornik2:prednaska30 [24.10.2014 22:34] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​30}}
 +====== 30. K 6. listopadu 1935. ======
  
 +**T**iše táhnou nocí světlé postavy kolem Svaté Hory. Kroky zaznívají z velké dálky a stříbřitě jasně zvoní zbraně. Rytíři Svatého Grálu drží věrnou stráž!
 +
 +Bílí oři krouží kolem Svatyně podobni zářícím oblačným útvarům. Rytíři, kteří na nich sedí, mávají dlouhými oštěpy a kopími. S bleskovou rychlostí ovládají své bystré koně a jejich ostrý zrak nikdy neunavených očí pátrá na všech stranách.
 +
 +Ismáni zadržují temno s horlivostí,​ která zdolává všechno. V noci objíždějí ve velkých kruzích kolem Hory, místa Světla, a ve dne stojí za pozemskými služebníky,​ aby je volali a udržovali v bdělosti,​ a když je to nutné, dotýkají se jich málo šetrně špicí svého oštěpu.
 +
 +Protože bdělou musí být každá duše na Hoře. Syn Boží nechce ztratit ani jednoho ze svých služebníků v pěnícím přívalu posledního soudu.
 +
 +Vzpomínky v duších se probouzejí silněji, služebníci vidí, jak z klína minulosti vystupuje daleká cesta jejich pozemské přípravy, zahrnujíce statisíce pozemských roků. Obrazy se stávají stále jasnější po celou dobu, čím více ustupuje mlha pozemských vztahů a brzo budou moci vidět jeden po druhém zlatou stopu Svatého Světla, které je vždy a opět chránilo před pádem.
 +
 +Kdo byl vyvolen sloužit Nejvyššímu,​ toho ve stále se zvětšující tísni klesajícího pozdějšího světa ruce Věčného držely, o toho neustále pečovala láska Světla, neboť ten měl být zralý v pevně stanovenou hodinu.
 +
 +Kvůli Synovi Božímu byla učiněna ze Světla svatá opatření a později stvořeným zůstane věčně nepochopitelné,​ jakými cestami záření se ubírala Pramoudrost Jediného, jak všeobsáhlé vzájemné zasahování proudů Boží vůle vytvořilo tuto velikou světlou přípravu, v níž se nyní dokonává Svatý soud.
 +
 +Kvůli Synovi dovolil Pán připravit lidské duchy, kteří prosili, aby směli sloužit, kteří zasaženi obžalujícím pohledem Zrozeného ze Světla úpěnlivě prosili, toužíce následovat //Ho.// Mnoho jasných zralých duchů klečelo kdysi na Patmosu, mnoho světlem prožhavených,​ k výšinám usilujících duší, které stály již u brány věčnosti, se zaslíbilo Synu Božímu v blažené oddanosti.
 +
 +Byli připravováni věčnou péčí, a přesto se jen nemnozí nyní na Zemi dostavili, sloužíce, k domu svého Krále.
 +
 +Přes veškerou námahu ze Světla duchové klesli, a jestliže ještě nyní chce soud leckterého z nich vyburcovat, aby zahanbeně přispěchal sem v poslední chvíli, většina se již zřítila do hlubin, z nichž je již nemůže vyvést žádný paprsek Světla.
 +
 +Oni zklamali a hněv a bolest Věčných žaluje nad tímto ohromným příkopem, v němž leží tak mnoho promarněné síly a milostí ze Světla, které měly ulehčit pozemské cesty Syna Božího a mnohdy vést k jedinému vítěznému pochodu.
 +
 +Proto uvolňuje Pán náhle pásky z očí těch, kteří nalezli cestu k domovu, neboť mají jasně vidět a poznat, jak nepřekročitelná hora lidské viny byla nakupena před zrozeným ze Světla, před Pomocníkem a Soudcem. Ta hora musí být odstraněna v bouři soudu, musí zmizet a musí se na tom podílet jeden každý lidský duch, jestliže se nechce zřítit do hlubin s padajícím kamením.
 +
 +Těžký bude soud!
 +
 +Vy, pozemští služebníci,​ smíte poznat, abyste vděčně stáli v žáru hněvu, abyste věděli, jakou malou cenu jste měli všichni dohromady pro Svatou shovívavost a milost Pána. Vy, kteří sami nyní v plamenném hněvu soudu nejste ještě úplně vyprahlí.
 +
 +V soudu jsou to jedině duše zpečetěných,​ k nimž občas bude přitékat pomáhající paprsek slitování. Všichni ostatní však musejí nejprve prožít paprsek hněvu, než jim bude moci býti poskytnuta útěcha od Věčné vůle.
 +
 +Vy, služebníci Hory, vy nositelé Světla v nížině,​ vám svítí ještě svaté slitování Věčného. Předávejte proto z této milosti lidstvu dále, darujte jim modlitbu a pomáhající myšlenku v každém pozemském dnu.
 +
 +Jen tak budete hodni věčné Milosti Pána!
sbornik2/prednaska30.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:34 autor: Marek Ištvánek