Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved91

91. Lidský smysl a Boží vůle.

Otázka:

Přednáška „Lidský smysl a Božská vůle v zákoně zpětného působení“ působila na mne tak, jako by byla psána krví srdce. Vzbudila mé sympatie. Není to neskromnost tázat se, zda obsah nepodává část toho, co spisovatel sám prožil?

Odpověď:

Tato otázka není neskromná a nemám žádné příčiny, abych se bál volné odpovědi. Ano, to jsem já sám! A v ohledu na skutečné právo a bezpráví, tak jako na správnou morálku, hledím s oprávněnou hrdostí pryč přes ty všechny, kteří mi přivodili bolest a tím spíše i na ty, kteří ještě dnes se opět pokouší. Moje přednáška „Lidský smysl a Božská vůle v zákoně zpětného působení“ není jen vymyšlena nebo sestavena dohromady, nýbrž její obsah byl prožit skutečně mnou samotným. Mohl bych k tomu přidat ještě mnohé, abych neporozuměním a nízkým smýšlením mně vždy znovu přivoděné utrpení ukázal jako důležitou ilustraci, avšak to by muselo proti mnohým a mnohému vyvolati tak oprávněné pobouření, že raději od toho upouštím. Avšak každý člověk na onom světě, a mnozí částečně ještě i zde v každém případě musí očekávat neúprosně to, co rozsévají!

Pohleďte s jasným okem kolem sebe. Se studem uvidíte před sebou tak mnohý kal, který se skrývá pod pozlátkem klamné vznešenosti. Učte se, abyste se svůj pohled naučili nořit skrze hladkou povahu a příjemná slova až do pravého základu lidí. Před takovým zrakem potáhne se brzy zdánlivě krásně bílá, čistá růže odpornou vyrážkou a ten, kdo se tak rád ukazuje čistý, zjeví se vám pak jako nejnečistější a nejbezcennější mezi mnohými.

Jsou lidé, kteří se usilovně snaží, aby navenek nosili velmi nápadně plášť vší počestnosti, vznešenosti a také korektnosti. Náhle se však projeví z nějakého důvodu ohromné pobouření proti nějakému člověku, jemuž z nepřízně nebo závisti chtějí nějakým způsobem uškodit. V naivním sebeklamu si namlouvají, že to vůbec není nějaké škodlivé, zavrženíhodné poškozování jiného člověka, které nese za sebou těžkou karmu a snaží se o takový zavrženíhodný způsob jednání a bijí se v prsa se lží, že se jedná jen o to, aby pouze jen za tím účelem v náhle procitlé lásce k lidem, které nikdy nebylo, toho, jejž osobně nenávidí, učinili neškodným. Při tom zapomínají svého pláštíčku, který tak namáhavě udržují pohromadě, a vrhají se ve způsobu jednání dobromyslně do nejodpornějšího kalu a bahna ukazujíce, že jest jim to velmi známé a příjemné, poněvadž je k tomu jejich nejvnitřnější potřeba dokonce nutí.

Tím zjevují každému jinému nezahaleně své skutečné nitro, při čemž v zaslepenosti si snaží namluvit, že ti, kteří se tak dobrovolně a dokonce s nadšením dávají používati jako nástroje temnot, slouží jen dobru a chtějí jen odkrýt zdánlivou špínu. Tito neblazí jsou pak každému, kdo vidí jasně, lehce poznatelní jako zavržení a zle pošpinění, jen sobě samým ne!

A tato slepota leží jako největší kletba na lidstvu! Ve svých účincích jest pro onen svět plna strašlivé hrůzy. Kletbou zatížení jest zcela správné označení. Neříká se však ani zlomek toho, jakou strašlivost v sobě skrývá.

Jak vážný požadavek leží již ve slovech Kristových, když pravil: „Nehleď na mrvu v oku bratra svého, nýbrž pohleď na břevno ve svém vlastním oku.“

Hledateli, zkoumej vážně jednání spolubližních ve spojení s jejich úmysly. Budete-li na ně pohlížeti takto, pak naleznete u mnohého za pokryteckou maskou brzy také strhaný pravý obličej, který ve vás probudí hnus a hluboký smutek, poněvadž jste mnoha takovým nesli vstříc nejčistší city a opravdové lidství. Bůh dá, že čas opravdové očisty nastane skutečně brzy, ve kterém pokrytectví farizeů neobstojí a jež slouží nyní jako nejlepší kotviště k nejtemnějším násilnostem. Poukazuji zde zvlášť na přednášku „Boj“, kterou jsem již před léty uveřejnil.

Aby opravdu hledající niterně uzrával a při tom současně mé přednášky zkoumal, jak se jich dá použíti, jest dobré, když ze svého vlastního života něco vyjme, zahloubá se do toho a učiní pokus, aby to za použití směrnic z mých přednášek roztřídil. Při tom se naučí vidět, to jest, naučí se rozumět, jak tyto události jako uzly visí v jemnohmotném tkanivu, jak vlákna běží kupředu a nazpět a na všechny strany, a odtud zase přicházejí. Vznikne pomalu živý obraz, který dá volný přehled a tím také současně zcela jinou schopnost úsudku, která se často musí odchylovat od stávajících názorů.

Dá to trochu práce, ale každý počátek je těžký, zvláště při tomto, avšak odměna jest nakonec veliká!

odpovedi/odpoved91.txt · Poslední úprava: 29.10.2014 12:13 autor: Marek Ištvánek