Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


poselstvi:prednaska87

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

poselstvi:prednaska87 [09.10.2014 15:50] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +{{indexmenu_n>​87}}
 +====== 87. Světový učitel. ======
  
 +**S**větový učitel jest Syn Člověka. Nejmenuje se světovým učitelem snad proto, že má poučovati svět, nebo snad proto, že zakládá náboženství,​ které spojuje svět, čili v užším smyslu zemi, nebo ještě lépe pozemské lidstvo, nebo které ovládne tuto zemi. Světovým učitelem jmenuje se proto, že //​vykládá//​ „svět“,​ že přináší nauku o světě. Že přináší to, co člověk skutečně věděti musí! Učí //​poznávati//​ „svět“ v jeho samočinném působení, aby pozemský člověk se mohl podle toho říditi a tím stal se mu možný vědomý vzestup v poznání skutečných světových zákonů.
 +
 +Jedná se tedy o světovou nauku, o poučení o světě, o stvoření.
 +
 +Za tímto //pravým// světovým učitelem tyčí se jako kdysi u Krista //čistým jasnovidcům//​ viditelně zářící veliký kříž //​Spasitelův!//​ Může se také říci, že //„on nese kříž“!//​ To však nemá nic společného s utrpením a mučednictvím.
 +
 +Bude to jedno ze znamení, které jako „živě zářící“ nemůže vykouzliti žádný sebe dovednější kejklíř nebo mág. Podle tohoto znamení lze poznati bezpodmínečnou ryzost jeho poslání.
 +
 +Tento mimozemský úkaz není bez souvislosti,​ není libovolný a není tedy nepřirozený. Pochopíme souvislost ihned, jakmile známe pravý smysl skutečného //​„kříže Spasitelova“.//​ Kříž Spasitelův není souznačným s křížem Kristova utrpení, kterým lidstvo také nemohlo býti vykoupeno, jak jsem již obšírně líčil v přednášce „Smrt na kříži“ ((Přednáška:​ [[prednaska55]])) a mnohokráte opakoval. Jest to něco zcela jiného, zdánlivě opět jednoduchého a přece mocně velikého!
 +
 +Kříž byl znám již před pozemskou dobou Kristovou. Jest to znamení Božské Pravdy! A nejen znamení, nýbrž i živá forma Pravdy. A protože Kristus byl nositelem //​nefalšované//​ Božské Pravdy, protože //​přicházel z Pravdy a byl s ní v  přímém spojení,// nosil v sobě její část, ulpěla Pravda živě také v něm i na něm. Ona jest //​viditelna//​ v živém, tedy svítícím a samočinně //​zářícím//​ kříži! Může se říci, že ona sama jest kříž. Tam, kde jest tento zářící kříž, tam jest i Pravda, poněvadž tento kříž nelze odloučiti od Pravdy. Vždyť obé jest jedno, //protože tento kříž ukazuje viditelnou formu Pravdy.//
 +
 +Paprskový kříž nebo zářící kříž //jest// tedy Pravda ve své pravlastní formě. A poněvadž člověk může stoupati jen Pravdou a ne jinak, proto nachází lidský duch také jen v poznání nebo znalosti Božské Pravdy skutečné //​spasení!//​
 +
 +Poněvadž pak jedině v Pravdě jest spasení, následuje z toho, že kříž, tedy Pravda, jest křížem spasitelným nebo křížem //​Spasitelovým.//​
 +
 +Jest to kříž Spasitelův! //Spasitel však jest Pravda// pro lidstvo! Jen znalost Pravdy a s tím spojené použití cesty, jež spočívá v Pravdě, nebo kterou Pravda ukazuje, může lidského ducha vésti vzhůru z dnešního zatemnění a bloudění ke Světlu. Jedině ona může ho vysvoboditi a spasiti z nynějšího stavu. A poněvadž vyslaný Syn Boží a nyní přicházející Syn Člověka jsou //​jedinými//​ nositeli //​nezkalené//​ Pravdy a tuto nosí v sobě, musí přirozeně oba také nerozlučně v sobě i na sobě nésti kříž. Musí býti tedy nositeli zářícího kříže, nositeli Pravdy, nositeli spasení, které jest tu pro lidi v Pravdě. Přinášejí spasení v Pravdě těm, kdo ji přijímají,​ kdo tedy jdou ukázanou cestou.
 +
 +Co platí vedle toho všechno lidsky chytré mluvení? Vybledne v hodině tísně.
 +
 +//Proto// řekl Syn Boží lidem, aby vzali na sebe //kříž// a šli za ním! To jest, //aby přijali Pravdu a žili podle ní!// Aby se vpravili do zákonů stvoření, naučili se jim správně rozuměti a používali jich v jejich samočinných projevech jen ku prospěchu.
 +
 +Co však učinil opět omezený lidský smysl z této jednoduché a přirozené skutečnosti! Nauku o utrpení, jak ji nechtěl ani Bůh, ani Syn Boží, jeho Vyslanec! A tím nastoupila se nepravá cesta, která není v souhlasu s cestou ukázanou. Tato nepravá cesta vede daleko od Boží vůle, která chce vésti lidi jen k radosti, na místě k utrpení.
 +
 +Je to ovšem pro lidstvo strašlivý symbol, že Syna Božího tehdy přibilo a k  smrti umučilo právě na pozemsky podané formě Pravdy, tedy na symbolu Pravdy, kterou přinášel. A na něm pozemsky zahynul. Trpitelský kříž církví //není// však kříž Vykupitelův!
 +
 +„Jenž stojí v síle a Pravdě,“ praví se o Synu Božím. Síla jest Boží vůle, Duch Svatý. Jeho viditelnou formou jest holubice. Viditelnou formou Pravdy jest samočinně zářící kříž. Obojí bylo viděno živě na Synu Božím, protože v nich stál. Byl to tedy u něho přirozený a samozřejmý zjev.
 +
 +Totéž uvidí se i u Syna Člověka! Holubice nad ním, Vykupitelův kříž za ním. Neboť on jest s nimi nerozlučně spojen jako nositel Pravdy, „který stojí v síle a Pravdě!“ //Jsou to neklamná znamení jeho pravého poslání ke splnění zaslíbení.//​ Znamení, jichž nikdy nelze napodobiti, která jsou nezničitelná,​ varovná a přes hrůzu vážnosti i slibná. Jen před nimi musí úplně ustoupiti všechno temno!
 +
 +Pohleďte vzhůru! Jakmile se ohlásili neúprosní předchůdci jeho příchodu, kteří pro něho odstraňují s cesty překážky,​ které na ni nahromadila lidská ješitnost, //spadne rouška s očí mnohých,// jimž jest dopřáno milosti, aby ho //takto// poznali! Hlasitě budou pak //muset// podávati svědectví,​ nuceni k tomu silou Světla.
 +
 +Ani jediný z dnes ještě tak četných falešných proroků i vůdců nemůže obstáti vůči //Němu!// Neboť v obou vznešených znameních, jichž nemůže nositi nikdo kromě Syna Božího a Syna Člověka, mluví Bůh sám pro svého služebníka! Všechna moudrost lidská musí nad tím oněmět. --
 +
 +Dávejte pozor na tuto //hodinu!// Bude bližší, než si //​všichni//​ myslí.
poselstvi/prednaska87.txt · Poslední úprava: 09.10.2014 15:50 autor: Marek Ištvánek