Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska12

12. 19. červenec 1931.

„Jen tomu, kdo se přibližuje s důvěřivou prosbou, má být pomoženo!“ Tak promluvil Pán, když Maria poklekla na stupních Jeho trůnu, aby přijala Božskou sílu Světla, za účelem léčení lidí tělesně nemocných zde na zemi. Byl to příkaz, podmínka a je to živoucí zákon, jenž žije v síle Světla!

„Jen tomu, kdo se přibližuje s důvěřivou prosbou, kdo svou duši otevře v čisté pokoře pro přijímání, tomu bude poskytnuta pomoc.“ Tento zákon nesmí ani sama Maria porušit, neboť stojí, stejně jako já, v zákoně, v zákoně Světla!

Také před vámi stojí nyní tato hodina splňování svaté vůle Boží! Nebude již dlouho trvat a zvěst o velkých dějích, které lidé nazývají zázraky, proletí světem. Světem, který v tu určitou hodinu bude ležet už zčásti v troskách. V troskách budou všechny lidské naděje, v troskách bude konečně také ješitnost lidské domýšlivosti a chtění lépe vědět.

Čemu se dá dnes stěží věřit, to se stane! Leccos se již stalo samozřejmým, co se před léty zdálo nemožným. Také toto. Ke zpoždění nedojde ani o jedinou minutu.

A když pak bude proudit Světlo, aby uzdravilo nemocná pozemská těla, musí být tomu ději také rozuměno! Kdo si myslí, že je to magnetismus, který se již dávno projevuje prostřednictvím pozemských lidí v blahodárné podobě, ten ať se vzdálí a nepřibližuje se s prosbou. Není to přenos záření jednoho pozemského těla na druhé, není to to, co může být předáno člověku prostřednictvím media od obzvláště silných duchů – je to božská síla, která má nyní bezprostředně přijít lidem milostivě na pomoc.

Je to táž síla, kterou lidem dával Syn Boží. Také on zdůrazňoval: „Staň se ti podle víry tvé!“ V tom spočívá zdůraznění živoucího zákona v síle. Ne jak chtěl Kristus mělo se státi těmto prosebníkům, nýbrž vždy podle stavu víry toho, kdo jej prosil!

Ani před Kristem ani po něm nebyla síla na zemi v tak přímé činnosti, jak přichází nyní. Jednomu každému prosícímu se dostane jen to, co si zasluhuje. Právě tak jako o slavnostních hodinách v době vysokých Slavností Grálu. Požehnání, které daruji, proudí! Jednotlivec však obdrží, jen jak se sám pro to připravil! Jestliže se v pokoře plně otevřel, přijímá všechno čistě. Je-li otevřen jen z poloviny, obdrží jen část a tu pak sám zkalí. Pokud do něho pronikla. Zůstane-li však jeho duše a mysl uzavřena, nejsou-li jeho myšlenky soustředěny, pak vyjde zcela naprázdno, přestože síla stojí nad ním ve stejné hojnosti jako u jiných.

Síla Božského Světla působí v druhu svého uzdravování jinak, než si to lidé o ní myslí. Zvýšeným tlakem jsou přiváděny opět ke zdravé pohyblivosti ty části těla, kterým – nemocným – už hrozilo ochabnutí nebo které již byly nehybné. V podstatě je tomu však tak, že Božská síla působí v nejjemnějších hrubohmotných buňkách, které se nedají poznat očima, ba ani žádnými přístroji, ale, jak se říká, působí zevnitř. Tělo je tak bezprostředně vybaveno schopností samo se uzdravit proto, že do něho vnikla nová činnost v rámci přirozených zákonů tak jako tenkrát, když vzniklo stvoření pod tlakem Světla. Tak působí síla Světla jako samo nové tvoření, protože je to živoucí zákon v prapůvodu, který tím proniká do lidí. Rychlost zdravení záleží pak na prosebníku samotném, na jeho víře a čistotě jeho prosby.

Tak se má v budoucnu přibližovat každý prosící způsobem, jako by přicházel k vzácné hostině nebo ke křtu, neboť v podstatě je to přesně totéž jako pohyb vztažení ruky v Božské síle, které má vždy stejný význam, jako okamžik nejsvětější pobožnosti, nejsilnějšího spojení se Světlem! Jen v tiché modlitbě by měl proto každý nemocný přitom otevřít svou duši, aby přijímal, co ve své svatosti může být přijímáno jen takto a nikdy jinak! Každá vedlejší myšlenka mu přitom musí přinést škodu, zbavujíc ho možnosti čistě přijímat, co se mu zde nabízí. A každé zakalení, způsobené myšlenkou, oslabuje působení.

Božská síla musí být přijímána taková, jakou skutečně jest. Jako stojící vysoko nad lidskými duchy. Je živoucím zákonem, v nejčistším smyslu, tvůrčím prazákonem, který uvolňuje zázrak tam, kde pro to nalézá půdu, avšak boří při očistě tam, kde nesprávným lidským chápáním byla půda zkažena.

Záření dnes známého magnetismu s tím nemají nic společného. Pocházejí jen od bytostných a jsou podrobena lidské vůli, dají se řídit. Jsou to tedy jen bytostná záření, která jsou stejně ve spojení s každým tělem, nejsou však duchovní. Žádný člověk na zemi, kromě Marie, nemůže darovat Božskou léčivou sílu Světla podle vůle Boží! Po ní už tomu tak nikdy na zemi nebude!

Posvěceno jest působení síly, seslané bezprostředně od Boha! K ní musí přistupovat člověk v čisté pokoře, podle živého zákona! Jen pak neomezeně přijímat!

„Jen tomu, kdo se přibližuje s důvěřivou prosbou, tomu má být pomoženo!“ praví k vám Bůh – váš Pán! A jakákoli změna je tím provždy vyloučena!

Očekávejte tuto velikou hodinu. Promyslete si to až k úplnému porozumění. Pak ukažte všem, kdo o to budou v budoucnu prosit, pravou cestu, aby jim mohla být poskytnuta pomoc podle svaté vůle Boha, našeho Pána!

sbornik1/prednaska12.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek