Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska19

19. 21. srpen 1932.

Dnes uplynulo sedm dní již od oné lhůty, kterou jsem mohl ještě jednou poskytnout k dobrovolnému splnění všeho toho, co vyžaduje vznešený úkol, má-li být dokončen Bohem chtěným způsobem.

Ve splnění mého Slova sestupuje nyní utrpení na ty, kteří nemohli dokázat odhodit od sebe staré, nepotřebné, aby našli vážnost, jíž potřebují a jež je nezbytná. Před sedmi dny se vydalo na cestu utrpení, aby vypálilo všechno, co se ve vás staví proti možnosti splňování, podle zákona odplaty, který je spravedlivý a neúchylný.

Tak mnohý mezi vámi je v nebezpečí! Zcela nedotčen nezůstává nikdo kromě dvou rytířů, neboť každý s sebou ještě vleče nesprávné s houževnatostí, kterou bude po soudu shledávat zcela nepochopitelnou. Musí to ven anebo bude člověk sám vržen zpět jako ten, který selhal!

Zklamat a při vážení být nalezen příliš lehkým! Neznáte váhu těchto slov, neboť jinak by vám to nedopřávalo žádného klidu dnem i nocí! Ukáže se nyní již velmi brzy hmotně, kdo k tomu patří! Co vy víte o moci Božího Slova ve stvoření! Co můžete jen tušit o jeho ostří, o jeho síle! Ono žije! Nepodobá se vašim slovům, jež jsou jen matnými stíny ve srovnání s žárem, který se vylévá ze Slova Božího na celý svět, který stravuje nebo buduje, usmrcuje, probouzí, řídí po všechnu věčnost!

Nyní vstoupilo mezi vás, zčásti jako přítel a zčásti jako nepřítel, jako lékař nebo jako soudce, vždy podle skutečného stavu jednotlivce, ve všech případech však nesmírné pro veškeré lidské pochopení!

Budiž vám k tomu dána ještě rada: Jedna věc vám činí potíže! Myšlení, které se trvale zabývá úkolem, který vám byl dán ve službě Grálu. Jedině to vás nechává v něm trvale žít. Vy, kteří bydlíte na Hoře, musíte vědět, že ještě nic nebylo vykonáno tím, že jste zde na Hoře a přesně dodržujete čas k jídlu, nezmeškáte nikdy hodiny pobožnosti a snažíte se žít v míru s ostatními. To všechno se nepočítá za nic.

Hlavní věcí jsou vaše myšlenky! Na ty však dbáte příliš málo a necháváte je vzájemně poletovat po nejneužitečnějších cestách. Kdo je schopen pozorovat vaše myšlenky, ten vidí obraz, kterého by se každý zhrozil.

Představte si tábor či ležení, jehož obyvatelé zastávají nejzávažnější službu v době tuhé války a na jejichž bdělosti spočívá osud celého lidstva! Vítězství nebo zánik! A obyvatelé tohoto tábora si počínají tak, jakoby již dostačilo, jsou-li přítomni na místě, kde mají být. Bezstarostně si chodí po své denní práci, protože přece musí jíst, pít a spát a oblékat se, k čemuž potřebují všechen svůj čas s výjimkou několika málo instrukčních hodin! A náhle přitáhne do tohoto tábora nepřítel. Je těžce vyzbrojen a dobře připraven, poněvadž dobře ví, že takový tábor musí jen překvapit, chce-li se zmocnit celého lidstva.

Následuje divoký zmatek mezi dosud bezstarostnými obyvateli tábora, poněvadž přísná kázeň a pořádek a především správné provádění rozkazů platilo pro ně vždy za cosi neobvyklého a proto se v tom necvičili. Porážka je pak již při prvním vážném útoku neodvratná přes nejlepší vůli, která samojediná nemůže dostačit, jestliže se denně a v každou hodinu nezoceluje činností.

Takovými jako tábor těchto obyvatel, kteří nebyli bdělými, jste dnes z největší části i vy, když pozoruji váš myšlenkový život. A s tímto myšlenkovým životem srovnávám onen tábor. Vy se oddáváte zcela nevinně nejrůznějším myšlenkám, zatím co v myšlenkovém životě je již v plném proudu nejostřejší boj!

V myšlenkách buďte na stráži dnem i nocí! Pak to zcela pronikne do cítění. Myslete stále na to, že nepřátelé jsou kolem vás, že číhají na každou nejmenší slabinu, aby ji použili k proniknutí do nitra vašeho tábora.

Musíte se zděšeně zhrozit, jestliže se přistihnete při tom, že vaše myšlení se ubírá po cestách, které jsou pro vás nicotné, lhostejné nebo dokonce nesprávné, jež nepatří k vznešenému úkolu, který máte již dlouho před sebou. Toto musím nyní požadovat od každého, kdo trvale žije v mém okolí: být stále bdělý ve svých myšlenkách! Obranně myslet na nepřátele, pronikaje vítězně vpřed pro sílu Světla.

Pro lepší porozumění vám chci ukázat obraz o účinku a rozvinutí dějů, které máte nyní vyvolávat v jemné hrubohmotnosti.

Buďte bdělí! Často jsem k vám volával! Být bdělými můžete jen tehdy, když vaše myšlenky jsou neovlivněně u věci, kvůli níž prodléváte zde na Hoře! Bez myšlenek, jež k tomu patří, není žádné bdělosti v lidském duchu!

Vy víte, že množství duchovních pomocníků a bojovníků Světla je vám po boku k nádhernému splnění ve službě Grálu, stále připraveno zasáhnout tam, kde se jim k tomu poskytuje možnost. Tuto možnost, a to si přesně uvědomte, dáváte vy svým myšlením! Všichni silní bojovníci musí stát nečinně, pokud vy, kteří žijete v hrubohmotném těle, jim nedáte možnost k boji a zásahu pomocí svých myšlenek! Neboť tito duchovní pomocníci a bojovníci potřebují vašeho zprostředkování, poněvadž pro ně samotné je tu nepřekročitelná propast k hrubohmotnosti.

Vaše myšlenky vznikají činností hrubohmotného mozku. Tyto myšlenky jsou proto kanálky z jemné a nejjemnější hrubohmotnosti, které vedou do hutnější hrubohmotnosti a pronikají jí. Duchovní pomocníci a bojovníci mohou zasahovat do hrubohmotnosti pouze pomocí vyzařování těchto kanálků a přivádět tak k uskutečňování to, co myslíte!

Je to vědomý akt posílení, který vychází z těchto pomocníků. Ale všichni pomocníci, kteří slouží Grálu, mohou dosáhnout přirozeně spojení jen s takovým vyzařováním, které jest ve smyslu úkolu služby Grálu. Mohou tedy hrubohmotně působit jen prostřednictvím vašich myšlenek, jestliže tyto směřují k vašemu vznešenému úkolu čistě, mocně a jasně. Jedině tam mohou plně uplatnit svou silnou pomoc. Nikoliv v jiných věcech.

Myslete na to! Namáhejte se, abyste správně pochopili smysl tohoto vysvětlení a pak poznáte, jak vaše odpovědnost roste do ohromných rozměrů a jaká vina vás zasáhne za každou jednotlivou myšlenku, která nepatří službě Grálu.

Volám vás k bdělosti! Jednejte nyní! Myšlenky jsou vaší velikou mocí, jíž musíte všechno vyvolat! Moc, kterou tím budete vykonávat, je na zemi nedosažitelná, nepřekonatelná nepřáteli, poněvadž s tím je úzce spojena celá útočná síla duchovních bojovníků, kteří slouží Světlu! Tato síla se rozvine až do nejtěžších hrubohmotných říší! Zostřete proto své myšlenky proti všem nepřátelům, proti všemu zlu, proti všemu temnu, zostřete je k věrné stráži a k silnému boji!

Neprovozujte s tím žádné nedbalé dětské hříčky! Jste nyní meči, jste nyní kopími, neboť svatá síla Božského Světla, jež vás k tomu určila, vede ke konečnému vítězství ve strnulé hrubohmotnosti tohoto světa!

Proto nechť nyní působí zákon, že meče myšlenek, které v budoucnosti nevytasíte v obraně proti nepříteli, a kopí vašeho chtění, které nechcete vrhnout do temnot k jejich zničení, budou silou Světla namířeny na vás samotné, aby ničivě zasáhla toho, kdo je příliš líný a příliš zbabělý vést je Bohem chtěným způsobem! Bez odkladu má být Světlo ve stvoření! Již příliš dlouho se v něm mohlo zdržovat temno.

Od této hodiny budou pomocníci Světla očisťovat na zemi také všechny mediální kruhy, které napáchaly mezi hledajícími mnoho zla a hněv je zasáhne celou silou, neboť byly horší a lidským duchům mnohem nebezpečnější ve zkázonosné domýšlivosti svých představ než temno samo.

Nemají již déle otravovat tuto zemi projevy nevědomých duchů, kteří se domnívají, že jsou vědoucími a oznamují lidem věci, kterým sami ještě nerozumějí, poněvadž jsou k tomu ještě příliš nezralí.

Pomatení mysli a zatemnělost zasáhnou ta media, jejichž zaslepenost je tak veliká, že ve své domýšlivosti nechtějí sloužit Světlu Pravdy!

Jsou za to připraveny již čisté nádoby mezi všemi národy. Poslové Grálu se s těmito nádobami nyní spojují, aby jejich pomocí ohlásili Syna Člověka, jak je to ve vůli Boží! Aby tak ve všech řečech a všem národům byla ukázána pravá cesta! Volám nyní tyto posly, aby započali se svou službou!

Při tom se také splní zaslíbení, že nedospělé děti budou prorokovat a mluvit před ohromenými učenci a nevědomými rodiči. Kolem těchto věcí nemůže přejít nikdo, aniž by se s tím nějak vážně nevypořádal. Blaze těm, kteří se při tom ještě probudí a najdou pravou cestu ke Světlu. Ale běda všem, kteří ani tím nebudou probuzeni ze svého duchovního spánku, neboť oni jsou jako shnilé plody ve stvoření, které musí být zničeny, dříve než přenesou hnilobu na jiné, dosud zdravé.

Nezadržitelně se nyní všechno tlačí kupředu! Usměrňujte to na správnou cestu, vy povolaní a vyvolení, druhem svého myšlení, které musíte stále ovládat a nikoliv je nepotřebně promarňovat! Nebudete-li to brát dost vážně, snese se to na vás a musí vás to samotné rozdrtit.

Je to jako těžké břemeno, které se vám neúprosně valí vstříc aniž byste se mu mohli vyhnout, ale jste bezpodmínečně donuceni k činnosti Bohem chtěným způsobem. Budete-li k tomu příliš málo bdělí, pak vás to musí roztříštit! Vždyť vy nesete odpovědnost za zdar v této hrubé hmotnosti, poněvadž vám k tomu byla mnou dána síla po vašem slibu!

… Všechno se žene vpřed, poháněno všemohoucností Boží; očista stvoření a vřadění všech tvorů do svatých zákonů Jeho vůle je nyní vynucováno! Událost za událostí se budou řadit k těžkému řetězu strašlivých zklamání, které jsou však pro lidi léčivými, protože by se jinak nikdy neprobudili z bláznovství vlastního sebepřeceňování. Musí se konečně sklonit před tím, jehož vůlí smí vůbec být: před Bohem!

Jak mnoho lidí potom nalezne záchranu ve všemohoucnosti Boží a bude ji smět prožívat, to záleží také ve veliké míře na vás. Bude zcela záležet na tom, jak vy se ve vašem vzorném pozemském životě ukážete potom jako nositelé mého Slova pozemskému lidstvu, které se bude probouzet jako z hlubokého spánku, hledajíc Boha, neboť to je ten most proražený ke mně. „Skrze vás naleznou mne potom ve Slově!“ Buďte proto také věrní v tomto!

Nikdy neumdlévejte, neboť být bdělým duchovně a také pozemsky, to je druh boje, který vedete. A bdělost vám přinese svaté vítězství. Věrnou stráží zajistíte také trvalou ochranu. Vaše boje se odehrávají převážně v duchovnu a jemnohmotnu, poslední se však projevují až na hranici pozemské hmotnosti. Boje nejsou ještě skončeny. Všechno je v trvalém pohybu a vy v tom nesmíte ochabnout ve své bdělosti. Bez ustání musíte v trvalém zachvívání svých kruhů plných síly odmrštit všechno přibližující se zlé chtění tak, aby ani jediná myšlenka z toho se nemohla proplížit přes kruhy vaší pozemské ochrany.

Vaší duchovní a také pozemskou bdělostí přemáháte totiž již zlé úmysly temna a vyhlazujete je. Vy bojujete při tom skutečně duchovně zbraněmi, které vám propůjčilo Světlo pro tento boj.

Když zůstanete denně svým citem, vyciťováním a svým myšlením trvale vědomi vznešené úlohy, kterou jste slavnostně slíbili svému Pánu plnit a nedáte-li se od ní odvést všední prací a denními všedními dojmy, a když nepropadnete v líné, příliš pozemsky pociťované myšlenkové hloubání, pak je váš duch stále bdělý a na místě dnem i nocí, uzavře vstup, jakmile se začne formovat zlý úmysl a snaží se vplížit do jemné hrubohmotnosti. Není nutné, abyste toto také věděli svým denním vědomím. Jestliže jste ve věrnosti neustále starostliví a bdělí, tu jedná váš duch podle toho, aniž byste pozemsky o tom věděli.

V dobách, kdy se připravuje nové světelné dění, tu se snaží temnoty obzvlášť nepřátelsky pronikat na Horu. Proto jsou všechna splnění ze Světla na zemi doslovně doprovázena těžkými boji s vnikajícími temnotami, které chtějí zabránit nebo ještě v posledním okamžiku zadržet, rušit, i kdyby to bylo jenom vzrušením tvrdošíjného boje.

 

Modleme se:

Otče, prosím Tě, nech přejet kolo řízení přes tuto zemi, aby mohla vzniknout Tvá nová říše.

Amen.

sbornik1/prednaska19.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek