Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska3

3. Obrat světů.

(První Slavnost, 23. srpna 1929)

Setřeste každodenní lhostejnost a všechno, co vám ji připomíná. Máte být novými v sobě, mezi sebou! Buďte pamětlivi velikosti této doby a síly měsíců, které jsou před vámi. Stojíte v obratu světů! Obrat světů! Jak často již odedávna bývá pronášeno toto slovo lidmi všeho druhu. Tak mnozí jej chtěli hlásat a nikdo z nich sám nevěděl, co ve skutečnosti znamená, v čem obrat spočívá, ani kdy přijde. Nakonec zůstal jen pojmem, do něhož se cpala všechna přání, v jejichž splnění se již nedoufalo.

Pohrávání se slovem, těžkým svým obsahem, nyní přestane, neboť obrat světů nadešel! Zcela tiše, nepoznaný lidstvem, ba i těmi, kteří o něm stále mluví. Jen několik málo vyvolených jej smělo se mnou prožít. Byla to chvíle, kdy vůle Boží znovu a s požadavky vstoupila do stvoření, takže všechno příští dění se již nebude moci formovat podle chtění lidstva, jak to bylo až dosud tomuto lidstvu milostivě povoleno, ale od nynějška se bude musit podrobit Vůli Boží. Člověk promarňuje vysokou sílu, zneužívá ji v neslýchaném rouhání a tak vytvořil nesmyslné temno a zkaženost a byl by nechal padnout celý svět i sebe do záhuby. Tomuto duchovnímu i materiálnímu zpustošení, které způsobil, se nyní postavila do cesty Vůle Boží, aby zachraňovala v době obratu světů.

Jako přemocná síla bije a ničí temno, které bylo ješitným lidstvem pečlivě pěstováno a vychováváno. Boj, který se tak stal nezbytným, znamená ve svých účincích soud pro lidstvo, pro celé stvoření!

A zase, jako vždy, představuje si lidstvo tento soud zcela jinak. Myslí si, že Bůh nyní trestaje dává rány, všechno boří a zčásti ničí! Není tomu tak! Vždyť Bůh zná jen výstavbu, nikoliv ničení! Je to temno, které přináší zkázu. Temno, jemuž lidstvo tak mnohé ochotně vložilo do rukou. Se svým pádem pokusí se také ještě zničit všechno to, co si dosud mohlo přivlastňovat, pokusí se strhnout s sebou rovněž všechny lidské duchy, kteří se mu ochotně vzdávali. Poněvadž tedy téměř celá země je v moci temna, bude se během velkého duchovního boje strašně projevovat jeho silný účinek v této hmotnosti. V tvrdém, nikdy nebývalém zápase, za nějž má co děkovat Světlo jedině lidstvu, bude se také země, která je vlastním východiskem a zdrojem, otřásat až do základů. Běda přitom všem těm, kteří patří temnu. Drápem zoufalství je bude strhávat na sebe, aby se ještě udrželo a přitom zničilo vše, kde najde stejnorodou půdu nebo aspoň sebemenší podobnost! Proto běda tomu, kdo není zakotven ve Světle neotřesitelnou vírou, přílivem nejčistších citů a touhou po blízkosti Boží. Bude nezadržitelně stržen proudem temna, které bude zuřit ve vzdouvajícím se zoufalství zloby a nenávisti nad zemí i v ní, jsa hnáno neporazitelnou a všechno mocně překonávající silou Světla, proti níž je každý odpor marný. Bděte a modlete se, abyste v tuto hodinu stáli pevně v paprsku Světla!

S obratem světů jsem vstoupil do splňování svého poslání také já, který mám naplňovat vůli Boží ve stvoření, který jsem Vůle Boží, jež se stala člověkem. Bylo to volání pro mne, abych začal se svým úkolem. nesoudím – a přece jsem soud; již svým bytím, jakož svým Slovem a vším, co se mnou souvisí. Modlete se k Bohu, aby vám i nadále poskytoval svou ochranu! Modlete se! Nežebrejte však! Prosby lidí jsou často jen člověka nedůstojné kňučení, pokrytecké jednání, v němž jsou jen vlažné city, což Božství jenom zlehčuje. Nikdo by neměl otevřít ústa k modlitbě, pokud si neujasnil, oč chce prosit, zda tato prosba je vskutku naléhavě nutná! Odvážně ať posvítí nejprve do všech koutů své duše, vládne-li tam čistota, která je nezbytná, chce-li předstoupit se slovy a myšlenkami před Nejvyššího. Bude-li se řídit mou radou, uzrají jeho modlitby brzo v živoucí činy, které se mohou radostně zrodit jako vyslyšení ze síly Nejvyššího. Tak se usídlí v jeho duši štěstí!

Jen nezůstávejte žebráky před svým Bohem, ale staňte se konečně radostnými tvůrci v jeho velkém stvoření. Kráčejte v pevné důvěře v Boha energicky vzhůru, poznávajíce a naplňujíce zákony, které Bůh vložil do stvoření tak zřetelně a viditelně! Pak budou zákony s vámi, pro vás a ponesou vás mocně vzhůru do světlé říše Boha.

Nemáte být ani svatými ani anděly zde na zemi, jen opravdovými lidmi. A to je mnoho, velmi mnoho, mnohem víc, než jste si až dosud mysleli! Neberte toto napomenutí na příliš lehkou váhu! Lidské bytí je slovo plné důstojnosti a kdo v budoucnosti nebude chtít být člověkem, jaký je Bohu milý, ten bude zničen.

Mluvím nyní k vám, kteří smíte prodlévat zde na Hoře, když se hrůza dává do pohybu, když děs dusí lidi dole v zemích. Nedomnívejte se, že toho budete ušetřeni, protože jste nyní v mé blízkosti! Hrůzy se převalují také zde nad vámi a běda tomu, kdo nestojí tak, jak to žádá Poselství Grálu! Takový bude zasažen ostřeji, tvrději než všichni, kteří nebydlí na Hoře. Strusky, které nese jeden každý na sobě, musí být vypáleny.

Očistěn až do základů své duše musí se znovu zrodit v prožití soudu, v němž se zřetelně projevuje moc Páně! Ani jeden z vás toho nebude ušetřen! Oč blíže chcete stát k mému poslání, o to silnější a neúprosnější musíte být sami k sobě v poznávání svých chyb a tím houževnatěji se jich musíte zbavovat.

Stojím v čistém, z čistého čerpaje mám lidstvu dávat čisté! Tak zní zaslíbení, které se nyní naplňuje. V čistém stojím, z čistého čerpám! Všimněte si toho vy, kteří chcete v budoucnu prodlévat v mé těsné blízkosti. Čistý musí být kruh, který mě obklopuje! Čistý podle měřítka Božské vůle! Jděte proto do sebe! Protože s příchodem na tuto Horu jste skoncovali se vším, co zůstalo za vámi na všechny časy!

Procítili jste to s celou vážností? Máte se stát novými, jak jsem vám to již řekl! Novými pro novou dobu! Pracujte na sobě s veškerou silou své duše! Neusnadňujte si to myšlenkami rozumu, které chtějí být shovívavé. Jsou pro vás jen jedem! Nedejte se ničím svést s cesty! Teď jde o to: Temno nebo Světlo! Smrt nebo život! Nemáte jinou volbu. Stůjte pevně ve věrnosti Světlu, aby se již nikdo z vás nemusel ztratit.

sbornik1/prednaska3.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek