Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska9

9. 27. července 1930.

Probuďte se! Hodina soudu je zde! Již to začalo! Hrůza se rozkládá nad velkou rozlohou země, kam dopadla první rána mečem. Tam, kde před několika dny byl ještě kvetoucí a radostný život, jsou nyní jen kouřící trosky, nářek a pláč nebo tísnivé mlčení! A ke všemu stačilo jen několik vteřin!

Jediný pohyb země! A vesnice i části měst zmizely. Tisíce mrtvých, tisíce těžce raněných leží na smrtelném loži! Vy jste věděli, čekali, kde to začne. Vy jste trpěli, když lidé se vám posmívali a se domnívali, takové že to nebude a když s urážejícím úsměvem se stále dotazovali, kdy že to bude? Cítí-li však nyní někdo z vás pýchu nebo uspokojení, ten není stoupencem Poselství svatého Grálu! Ten nechť odejde a podívá se na ta místa zkázy, pohlédne jen jednomu z postižených do jeho obličeje plného zoufalství a bolesti a jistě ho ihned přejde ten triumfující pocit; musí ustoupiti před nejhlubším bolem, před tou hrůzou a děsivostí, ale také strachem při pomyšlení, že stejná síla a moc, která tam vyvolala tu šílenou hrůzu, brzy i nad ním může působit!

Každý z vás bude třesoucí se klečet na kolenou a prosit Stvořitele o slitování, nevěda, zda i jeho hodina se již neblíží, a cítě při tom, že darovanou jemu dobu k přípravě nevyužil tak opravdově, jak by byl měl a mohl! Najednou si jasně uvědomí, co všechno svou liknavostí a pohodlností promeškal, především ale při vědomém očekávání tohoto soudu, což mu nyní nahání strach a bázeň.

Tak často jste přitom zapomínali na přítomnost, ve které každá minuta pro vás je drahocenná! Jen na budoucnost myslíte! Já jsem vás učil využitkovat přítomnost!

Ve svých nevědomých touhách mysleli jste stále na lidi v nížinách a ne na sebe a své bližní! Tak jako vždy stavěl se každý mimo toto dění, tak jak byl zvyklý při všech radách i napomínáních. Nikdy tato vážná napomenutí nevztahoval na sebe.

Napadne vás již někdy, že ve zcela blízké době ona soudící moc ve své hrůze dopadne i na vaše hlavy a zasáhne vás právě na těch nejslabších místech, které v sobě chováte?

Kdo ale při neštěstí svých bližních pociťuje zadostiučinění pro zlost, kterou před tím skrze jejich posměch měl, ten tím na sebe okamžitě přitahuje zpětné působení. Ten každý budiž před tím varován!

Je to Boží soud, jež nyní přes celou zemi a skrze všechny hmotnosti bouří! A dotkne se to celého lidstva! Ani jediný nebude ušetřen!

Stoupenec svatého Grálu má s nejhlubší vážností státi před tímto děním, ne ale s vnitřním triumfem! I on musí při tom procítit svou očistu, kterou tak nutně potřebuje, právě tak, jako i ostatní, které toto velké dění již postihlo.

Nevěřte, že všichni, kteří pod troskami zahynuli, byli špatní. Leckterý byl právě tak dobrý jako ti, kteří smějí žíti zde nahoře! Nemohou předem býti všichni vybráni, neboť často neposlechli varování z duchovna anebo je brali jen povrchně.

Bděte a modlete se! Abyste vy v soudu mohli obstáti! Každý stojí sám za sebe! Jen podle jeho vlastní podstaty může mu být pomoženo, ne jinak. Není-li tato připravena ku Světlu, zasáhne i jeho zkáza a bědy! I kdyby žil zde na Hoře, která stojí v ochraně Boží! On sám na tom podíl nemá; neboť jemu se soud nevyhne! Soud pracuje spravedlivě a neúprosně!

Zkoumejte se přísně! Leccos je třeba pozměniti! Nechť je vám tato první rána mečem vážnou výstrahou! Nyní bude následovat rána za ranou! Není nic, co by vás mohlo ochránit, mimo vaší pravé věrnosti ke Světlu! Čistota vašich myšlenek budiž vám k tomu cestou!

sbornik1/prednaska9.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek