Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska24

24. Den Holubice 1932.

Vaším staniž se mé Poselství! Vy jste je slyšeli, také do sebe přijali, avšak nežili jste podle něho!

Není vám k užitku, že o mém Slově víte, že je znáte, že je trvale nesete v sobě, když podle něho denně, každou hodinu nejednáte. Vy, kteří se nazýváte hledajícími, učícími se, povolanými a také učedníky, hledali jste také v sobě jak uzrát pro novou dobu, avšak vaše myšlení, hovory, vaše konání přesto zůstává jen málo odlišené, nicméně stále ještě totéž, jako bylo dříve.

Jednejte podle Slova a nenaslouchejte mu jen! Tak muselo již před dvěma tisíci lety být k lidem voláno, tak znělo poslední napomenutí na Atlantidě, a také ještě mnohem dříve, a tak musí opět dnes volat!

Co ale šlo v dřívějších dobách opakovanými inkarnacemi dohonit, co mnozí v úrovních jemnohmotných světů mohli v prožití uvolnit, to není dnes více možné, neboť od nynějška platí pro všechny tvory stvoření ten často předpovídaný a opomíjený světový a konečný soud!

Když Slovo Páně nechcete ve vás samých oživit, tak musíte být podle zákonů Božích zničeni! A v tom je pravěčná Spravedlnost ve splnění vaší vlastní vůle.

Zůstáváte-li tak neživí ve vás samých, pak je to bezpodmínečně výrazem vaší vlastní vůle ke zničení, neboť vy jste se potřebovali jen konečně jedenkrát duchovně pohnout, abyste tím byli ihned zachráněni, směli zůstat ještě dále ve stvoření, být si vědomi sami sebe!

Avšak museli byste být v sobě čilí duchovně, nikoli myšlenkově! Lidský duch ale spí hlubokým spánkem, tak hlubokým, že vůbec nemůže rozeznat, co je duchovní! On považuje myšlenkovou činnost za duchovní působení a nemůže více pochopit, jak se projevuje duch, který zcela sám je rozhodující před Bohem a ve stvoření.

Vy jste mé Slovo dobře přijali! Zdá se vám, že jste ho přijali duchem, avšak to je omyl. Vy jste ho nechali vniknout jen do záhalů duše! Kdybyste ho přijali duchem, pak byste ani nemohli jinak, než v tomto mém Slově stále žít. Nemohli byste vůbec jinak myslit, mluvit, jednat, než podle mého Slova, v mém Slově! Byli byste s ním zajedno! Museli byste se zachvívat ve smyslu mých slov. Trvale, neochvějně.

Avšak toto zachvívání chybí. Projevilo by se navenek, muselo by být viditelné ve styku s vašimi bližními, jako i ve vaší rodině. Všechno by muselo být jiné, zcela vyrovnané, příkladné pro lidstvo.

Pokusili jste se někdy správně pochopit Boží zákony ve stvoření, kterými se máte řídit? Potom byste také věděli, co musím nyní od vás požadovat.

Snažili jste se tak často v dobrém chtění vyrovnávat duchovní pozemskými hodnotami. To je nesprávné! Každému co jeho jest, to je zákon. Duchovní duchovnímu, bytostné bytostnému, hmotné hmotnému! Nejinak to musí být, když má získaná harmonie zůstat. Tak požaduji od vás duchovní pro duchovní dary, které jsem vám dal. A budu bytostné požadovat pro to bytostné, které vašemu tělu může být novou silou. Pozemskému působení musíte dodat pozemské uplatnění, které má nastat nyní od této hodiny, a které bylo dáno vyvoleným již od hodiny jejich pozemského zrození!

Napomenutí jsou nyní u konce! Paprsek Božího Světla vás zasáhne a s veškerou ostrostí odvrhne stranou všechno kalné, slabé a vlažné, aby se to stalo čistým a záříc mohlo svítit na této Hoře spásy! Tak jasné jako krystal musí ležet vaše životy přede mnou! I když nejsem ve vaší blízkosti. Kdo z vás si nyní ještě potřebuje rozmyslet, co má nebo nemá dělat, jak má jednat v některých případech, ten nemá Slovo vtisknuto pevně v duchu, ten drží ducha uzavřeného.

Člověk stojí nyní od této hodiny u svého nového počátku! Co to pro něho znamená, jsem často vysvětloval. Nyní vám slova nemohou být více užitku, neboť vstupujete do prožívání! Člověk musí, i když se chce proti tomu vzpírat. Nic mu to nepomůže. Božské kolo odplaty valí nyní všechno jeho dosavadní konání a myšlení před něj!

Bude to lehké všechno přestát jen tomu, který má napomenutí bral tak vážně, že je uposlechl, dal je pro sebe na nejvyšší místo a nedomnívaje se, že k tomu bude míti dosti času, nebral je jen povrchně.

Pravda je neoblomná, křišťálově jasná, neosobní! Ona jest! Nepřijde člověku naproti a neslouží mu! On ji nemůže také pro sebe používat tak, jak by si sám rád chtěl namlouvat! Nýbrž člověk musí sloužit, když chce obstát.

Tak je to také s mým Slovem! Ono se jeví slabochům jako kruté, jelikož přináší rozčarování každé domněnce, která se snaží bázlivě zastírat přirozenost přísnosti čisté Pravdy.

Jak málo tuší člověk tu hrozivost neúprosně chladné věcnosti Boží vůle!

Já jsem ale s touto Vůlí zajedno! A všichni lidé, kteří nestojí ve Slově Pravdy jako živoucí, musí od této hodiny zůstat od ní vzdáleni!

Ale vy, kteří mé Slovo chcete následovat, buďte připraveni za všechno, co jste přijali, nyní vystoupit! Proměňte nyní Slovo v čin! Kráčejte směle vpřed. Bůh je s námi! Země se musí sklonit. Světlo zná jen Světlo samotné! Nemůže strpět i ten nejmenší prášek!

A vlníc se rozlévá se nyní Boží Slovo jako proud nad celou Zemí. Kdo se chce stavět na odpor, bude odmrštěn pryč, bez záchrany zničen, neboť všemohoucí vůle Boží je, aby v celém stvoření bylo nyní Světlo a tím Spravedlnost!

Prožívání je nyní pro lidstvo jediná záchrana, vzestup, vítězství! Kdo v sobě všechno neoživí, nebude se hýbat, aby svůj úkol jako člověk v tomto stvoření poznal a věrně vyplnil, ten bude vyřazen z kruhu Světla a tím přestane býti!

Ale vy, rytíři, apoštolové, učedníci! Vám platí mé volání v tuto hodinu!

„K činu, vy vyvolení! Požaduji nyní splnění vašeho slibu! Každý nyní na své místo! V ruce meč! Do střehu! Ostrý buď pohled, neklamný v čistotě cítění! Imanuel je mezi vámi! Světlo svrhne tmu dolů do rozkladu! A s ní všechno, co jí sloužilo! Staň se tedy podle Svaté Vůle Boží!

Amen.

Budiž nyní Světlo zde na Zemi. Aby se stala Boží zahradou podle Vůle vašeho Stvořitele!

Božská Pravda proniká záříc, aby již více nemohl žádný záhyb zůstat zastřený, a každá nepravda pomine. Dík, chvála a sláva budiž Pánu.

Amen.“

sbornik2/prednaska24.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 22:24 autor: Marek Ištvánek