Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik2:prednaska4

4. Pánův proslov k mladému rodičovskému páru, který byl Pánem oddán a nyní přinesl své první dítě ke křtu.

Mladí rodiče! Myslete na to, jak jste spolu stáli přede mnou a skládali slib vaší vzájemné věrnosti. věrnosti, které je třeba k tomu, abyste v tomto pozemském bytí sloužili společně vašemu Bohu vzorným životem jako manželé.

Bylo vám požehnáno! S radostným srdcem jste dnes opět zde, abyste přinesli také zástavu lásky a věrnosti tomu, z něhož pochází život.

V radostné vděčnosti chcete nyní vašemu Bohu a Pánu slíbiti, že o lidského ducha, který vám byl svěřen, budete pečovat v době jeho pozemského mládí, vychovávat ho pro jeho pozemskou životní dráhu a přivádět ho k oné cestě, která směřuje vzhůru ke světlé říši, o niž i vy usilujete, do té doby, než duch vám svěřený bude schopen sám řídit své kroky. Vyprosíte si sílu a také ochranu pro tato léta, čehož se má vám i dítěti dostati, pokud s ním půjdete odhodlaně pravou cestou, za každé bouře, v každé nouzi a veškeré radosti!

Stojí zde lidé, kteří jsou připraveni pomáhat vám ze všech sil při tomto krásném úkolu, jsouce si plně vědomi hluboké vážnosti toho, co jim současně ukládá i jejich kmotrovství. Ve smyslu Grálu se tento úkon nesmí pojímat obvyklým všedním způsobem.

Kmotři mají svým vlastním životním vzorem vnořit do dětské duše touhu státi se právě takovou, jakými jsou svědkové jejího křtu. Jestliže pak dítě tu a tam podlehne nějakému pokušení, může přispět opět dobrý životní příklad jeho kmotrů k tomu, aby se v něm probudil stud a lítost, jakož i předsevzetí, že se nikdy nestane úplně nehodným jejich přátelství.

Tak mají být kmotři tomuto křtěnému dítěti také záchytným bodem a oporou po celá pozemská léta. Pevnou holí, které se může uchopit v okamžiku, kdy pro hromadící se omyly někdy nepozná jasně svou pozemskou cestu.

Věrným vzorem ve všem, co je dítěti prospěšné jak po stránce čistě pozemské, tak i duchovní.

To je ten veliký úkol, který chcete vzít na sebe, a proto jste svědky tohoto děje, jenž má dítěti poskytnout ochranu a sílu, aby vás následovalo na cestě, kterou mu máte předznačit svým životem. Váš slib, že to splníte v nejšlechetnějším slova smyslu, je tím kmotrovským darem, který mu můžete po křtu přinést vstříc jako první.

Nyní poslyšte, co vám k tomu vysvětlím:

Stvořitel vložil prostřednictvím přírodních zákonů do každého tvora přirozený pud napodobování na místo svobodné vůle tam, kde se ještě žádná svobodná vůle neuplatňuje. Říká se tomu obecně „vnímavost mládeže“. Přirozeným napodobováním se má připravit vývoj pro pozemský život, až se tento instinkt u zvířat zkušenostmi obohatí a upevní, zatím co u člověka se působením ducha ve svobodné vůli vysoko pozvedne k sebevědomému konání.

tomto bodě je tedy zakotvena hlavní úloha kmotrovství, spolu podporovat rodiče v jejich výchovné povinnosti. Kmotři mají tedy žít tak, aby rodiče dítěte mohli, za účelem výchovy, vždy na ně poukázat.

První roky dítěte jsou ovládány jen přirozeným napodobovacím pudem k přípravě pro pozemské bytí. A tak jako chléb chutná často u cizích lidí lépe než obvykle doma z rukou rodičů, tak si všimnou mnohem víc a mnohem snadněji vnějšího i vnitřního u lidí, kteří žijí a působí mimo domov. A proto jsou dítěti jako nejbližší z mimo rodičovského okruhu přidáni kmotři, s nimiž má být dítě ve spojení a tím také dostat příležitost k tichému pozorování.

Buďte si tedy ode dneška vědomi tohoto úkolu, pochopte jeho velikou vážnost, neboť se tím zavazujete spolupůsobit vzorným příkladem na výchovu tohoto chlapce! Je to veliká zodpovědnost! Vyžaduje to od vás, abyste přísně pozorovali sami sebe a dbali o vlastní vzestup! Nic jiného přitom neplatí.

Stáváte se teď svědky svatého úkonu, který ještě posílí dítěti ochranu ze Světla, dá mu pevnou oporu pro nastávající tvrdý boj, který je čeká, dokud samo nevstoupí do kruhu těch, kteří se drží cesty, jež vede do světlé Říše k nohám Božího trůnu.

Následovalo požehnání pro dítě. Pak také pro matku slovy:

„Nyní přijmi také Ty sílu pro svůj úkol jako matka. Buď tomuto dítěti útočištěm, bude-li potřebovat útěchu a také spolehlivým, čistým úkrytem, jemuž se může svěřit i se svou radostí.“

sbornik2/prednaska4.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:56 autor: Marek Ištvánek