Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved33

33. Může být vyléčen člověk posedlý démonem?

Otázka:

Může být vyléčen člověk posedlý démonem?

Odpověď:

Člověk nemůže vůbec být nějakým démonem „posedlý“! Není to možno již ze zcela přirozených důvodů. Neboť jádro člověka jest duch, démon jest však bytost, kdysi nevinná a pouze chtěním lidského ducha vypěstovaná v démona. A poněvadž duch jest ve své podstatě výše nežli bytost, nemůže bytost ducha zatlačit, ani ne občas, což při posedlosti jest nutné! Člověk může však být démonicky ovlivněn! To jest veliký rozdíl. Neboť k ovlivnění patří chtěné vnitřní vyjití vstříc dotyčného člověka, nechť již jest to vyvoláno jeho jednáním, tedy dějem, který působí zvenčí na nitro, nebo jeho vlastním chtěním, nějakým sklonem, který si přisvojil, čili učinil ho svou vlastností. V tomto případě otvírá se nejdříve vnitřně tomuto zlému vlivu a působí pak ovlivněn navenek.

Ovlivnění démonem nemůže tedy nastat bez vlastního chtění. Z tohoto důvodu jest také léčení nebo pomoc velmi ztížena. Tento stav jest také mnohem nebezpečnější pro člověka samotného a pro jeho okolí, poněvadž působí vypočítavěji, potměšileji a dokonale vědomě.

Posedlý jest však ten, kdo jest nějakým zlomyslným, nízkým, tedy temným lidským duchem z onoho světa občas nebo trvale „posedlý“. To znamená, že jeho vlastní duch jest v něm během posedlosti zatlačen stranou a ochromen, při čemž vetřelec přejímá vládu nad tělem a jeho mozkovými funkcemi, i když jen částečně. Nad denním mozkem však úplně. Toto zatlačení může nastat, poněvadž zlovolný jest také duchem, nikoliv bytostí! Může se to stát také vždy jen tam, kde k tomu byla podána ruka vlastním duchem. To se může stát různým způsobem. Buď velikou ochablostí, tedy leností vlastního ducha, nebo při zahrávání si s tak zvanými záhrobními bytostmi, jako na příklad při pohybech stolku atd. Může se tak stát množstvím jiných událostí, jako leknutím, bázní a úzkostí, kteréžto stavy na krátký okamžik ochromují sílu vlastního ducha.

Avšak také v tom jest opět tolik četných variací dějů, že to nelze zodpovědět schematicky nebo jen zběžně. Musel bych o tom napsat zvláštní přednášku. Dnes přináším jen hrubé základní rysy, které mohou dát správný obraz těm, kdo se na to táží.

Posedlost se dá léčit lehce a rychle, přirozeně že ne spiritisty nebo církevními duchovními. Nemůže se tak dít zaklínáním a vším podobným, také ne těmi, kdo mají jen zlomky vědění. Vše to nemá ve stvoření žádné moci, nýbrž musí to být v síle toho, kdo jest k tomu povolán. Tato síla jest mnohem větší než síla všech v úvahu při tom přicházejících zlomyslných duchů, kteří často disponují ohromnou energií. Tak jako tito zlovolní dostávají přílivy sil z temnot, tak dostává čistý duch v čisté víře ku své síle síly ze světlé čistoty v nejprostší modlitbě před činem.

Posedlost lze tedy rychle vyléčit, ovlivnění však mnohem tíže. S jistotou možno předpokládat, že velmi mnozí lidé v ústavech pro choromyslné jsou jen posedlí a nikoliv nemocní. Jest přirozené, že jsou při tom na čas zničeni, neboť tělo nemůže tento duchovní přetlak trvale vydržet.

odpovedi/odpoved33.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 10:51 autor: Marek Ištvánek