Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved50

50. Co je Pravda.

Otázka:

Co je Pravda?

Odpověď:

Pravda jest to věčně nezměnitelné! Co se ve své formě nikdy nemění, nýbrž jest takové, jaké bylo již od věčnosti a zůstane vždy takovým, jakým jest nyní. Co proto není a nemůže být podrobeno nějakému pokroku, poněvadž to bylo od počátku dokonalé. Pravda jest skutečná, jest „Jsoucí“! Jsoucí jest jedině pravý život. Celý vesmír se o tuto Pravdu „opírá“.

Proto jest jen to, co přichází z Pravdy, také skutečně žijící a všechno ostatní jest podrobeno změnám ve smrti. Z toho důvodu jedině to, co přichází z Pravdy, bude moci obstát a všechno ostatní zajde. Nakonec zůstane jedině Slovo Páně, přicházející ze Světla a Pravdy, jež může býti přineseno jen Vyslanci Božími, kteří sami stojí ve Světle a Pravdě a tedy v sobě jsou skutečně živí! Žádný lidský duch a žádný duch z onoho světa není schopen to dokázat. Nemá k tomu vůbec žádné možnosti. Z toho důvodu nemůže nikdy to, co bylo lidským rozumem vymyšleno a lidským duchem poznáno, v sobě nésti pravý život. Zůstává to teoriemi a poznatky, jimž chybí síla živé Pravdy.

Probudit k životu Slovem znamená: Probudit k poznání Pravdy! Jak možno spícího probudit k dennímu vědomí, tak je duchovně mrtvý probuzen k poznání Pravdy živým Slovem. Tak jako se však ten, kdo byl ze spánku probuzen, nikdy nemůže státi samotným dnem, tak také nemůže ten, kdo byl z duchovní smrti probuzen k živé Pravdě, státi se současně samotným životem! Jemu budou jen otevřeny oči k poznání tohoto života. On se nikdy nemůže stát životem a Pravdou, nýbrž může jen putovat po jejích drahách! Stane se probuzeným.

Také zde lze použít Kristových slov: „Nechte mrtvým pochovávati své mrtvé!“ To znamená, nechte četné lidi, kteří chtějí být vůdci a učiteli, nadále poučovati lidi, kteří je chtějí poslouchat a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechte tyto mrtvé vůdce s jejich mrtvými slovy klidně navždy pochovávat mrtvé posluchače a tak je vyřadit z možnosti probuzení. Vy však, kteří opravdově hledáte, neposlouchejte je!

Tím nejsou snad míněny jen mnohé sekty a společnosti, nýbrž také falešná dogmata všech velkých náboženství. V této době není žádné obce, která by skutečně sledovala pravou cestu. Ani lidská horlivost, ani nadšení neodstraní často úplně falešné ukazovatele cesty, které lidská chytrost postavila na správnou dráhu. Kdo jim důvěřuje, ten nedosáhne cíle ani při nejlepších vnitřních vlohách.

Co spočívá v tom, co bylo řečeno, to nalezne každý, kdo se poctivě o to namáhá. Vyžaduje to však hlubokého přemýšlení a nesobeckého bádání. Pro ty, kdo se domnívají, že jsou již vědoucí a pro povrchní to není!

odpovedi/odpoved50.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:33 autor: Marek Ištvánek