Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

odpovedi:odpoved56

56. Odpověď na útoky.

Otázka:

Nechce Abdrushin odpovědět na mnohostranné útoky? Já, jako tazatel vím náhodou sám o mnoha věcech, že by bylo pro něj snadné, aby obrátil kopí na něj namířená.

Odpověď:

Mé slovo je pro mne příliš cenné, než abych jím plýtval na takové věci. Není mi toho ani zapotřebí, poněvadž odpovědi na to přijdou ze zcela jiné strany. Buďte jen úplně klidný, neboť nic nezůstane nezodpovězeno, ani to nejmenší. Stane se tak způsobem, který ovšem celému lidstvu bude sloužit jako trvalé poučení. Já k tomu nemusím ničím přispět.

A pokud se týká mnohých „názorů“ a mínění a nebo dokonce prohlášení od tak zvaných rasových badatelů a vykladačů písma, které jste mi přiložil a kteří ve mně chtějí poznávat rasově čistého Žida, pak nemohli takoví lidé ovšem vydat žádného lepšího vysvědčení své neschopnosti ve svém „vědění“, než právě to. Neboť není žádné čistě němečtější a tak zvané křesťanštější rodiny daleko do minulosti než ta, ze které pocházím. To by však u mne nehrálo žádnou roli, neboť znám jen lidi a nesoudím podle rasy, národnosti nebo náboženství. To jest příliš malicherné a nedůstojné opravdového člověka. Věří tito lidé, že budou směti vtáhnout do království Božího s národními barvami a národními hymnami? Ne, takové omezenosti mne nemohou pohnout k odpovědi.

Stalo se také módou, že v jistých kruzích je mnohé, co by mohlo být nebezpečím pro jejich vlastní přání nebo ideje, prostě označováno jako prožidovská snaha. Mnohým lidem má být tak znemožněno, aby se tím zabývali a v laciné sebeochraně neztratili základ a půdu, nýbrž aby mohli nepříliš chvalitebnými prostředky při tom podporovat vlastní cíle.

Jak jednostrannými jsou kromě toho rasoví badatelé, kteří se snaží usuzovat pouze podle zevnějšku a hrubohmotnosti, při čemž vlastní člověk jest duch jako jedině směrodatný. A tento duch jest starší než nynější a dřívější pozemská těla. Vezměme to čistě pozemsky: Dobrý člověk bude vždy týž, i když vícekrát změnil své šaty. Jest ve všedních šatech právě takový jako v nedělních. Ne jinak je tomu s duchem, s vlastním člověkem.

Je mi hnusno, přemýšlím-li o těchto nesmyslnostech. A na čem vlastně spočívá celá ta pýcha, celá ta představa, kterou si tak mnozí osobují vůči Židům, mezi nimiž jsou lidé, jimž by bylo lze mnohem přátelštěji stisknout ruku, než svým spolukřesťanům? Na čem vlastně spočívá křesťanství? Jen na židovství! Křesťanství zaznamenalo jen židovské proroky starého zákona a nic jiného. Desatero přikázání přišlo jen skrze Žida. Učedníci byli Židé.

Budoucnost přinese v tomto směru mnohé, že se dnešní posměváčci budou muset stydět za své nynější názory a své nynější vědění. Přijdou pro ně mnohé hodiny, kdy by si přáli, aby raději byli mlčeli, místo, aby se ve své ubohé domýšlivosti nafukovali. Jest zaslíbeno, že „všechno musí býti nové“! Na toto splnění těší se tak mnozí. Jest však nějaké strašlivější odsouzení než právě toto zaslíbení? Nejeví se v tom skutečnost, že všechno, vůbec všechno jest falešné, když všechno musí býti nové, tedy jiné, aby bylo konečně správné? A v této době nyní stojíme! Není skutečně nic, co by od základu nebylo falešné ze všeho, co si lidé vymyslili a vytvořili. Větší důkaz toho než nynější hluboký úpadek a nynější bezútěšný zmatek není jistě nutný.

odpovedi/odpoved56.txt · Poslední úprava: 27.10.2014 12:39 autor: Marek Ištvánek