Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

poselstvi:prednaska36

36. Astrologie.

Bývá nazývána uměním královským. Není to neprávem. Ne snad proto, že by byla královnou mezi všemi uměními, tím méně proto, že by byla výsadou jen pozemských králů. Ale ten, kdo by ji mohl skutečně provozovati, mohl by v duchovnu zaujímati královskou hodnost. Stal by se tak ředitelem mnohého, co se děje, i co se nestává.

Není však ani jediného pozemšťana, jemuž by tyto schopnosti byly svěřeny. Proto musí všecky astrologické práce zůstati jen žalostnými a nespolehlivými pokusy, i když provádějící je člověk míní to vážně. Spolupůsobí-li však na místě hluboké vážnosti sebepřeceňování a chorobná fantasie, stávají se tyto pokusy rouháním.

Hvězdné výpočty samy o sobě mohou vůbec prospěti jen velmi málo. Vždyť k záření hvězd patří také nezbytně, jako vlastní působící síla, živá jemnohmotnost v  celé své činnosti. Je to například svět myšlenkových forem, karma, proudy temna i Světla ve hmotnosti, jakož i ještě mnoho jiného. Který člověk může se chlubit, že to vše přehlíží jasně a ostře až do nejhlubších hlubin a do nejvyšších výšin hmotnosti?

Paprsky hvězd tvoří jen cesty a průplavy, jimiž může všechno jemnohmotné, živé, pronikati soustředěněji k lidské duši, aby tam zapůsobilo. Obrazně vyjádřeno, můžeme říci: Hvězdy udávají signál pro doby, ve kterých vracející se zvratná působení vedením hvězdných paprsků mohou prouditi soustředěněji a sevřeněji k člověku. K nepříznivým, nebo nepřátelským paprskům hvězd přidružují se zlá zvratná působení, vznášející se pro dotyčného člověka v jemnohmotném. K paprskům příznivým připojují se naopak v důsledku stejnorodosti jen dobrá zvratná působení. Proto se stává, že výpočty samy o sobě nejsou úplně bezcenné. Zůstává však vždy nezbytným předpokladem, že při nepříznivém ozáření člověka vznášejí se pro něho také nepříznivá, vracející se zvratná působení. Naopak, při příznivém ozáření, příznivá. Jinak nemůže nastati účinek. Hvězdná záření nejsou však schematická sama o sobě a bez spojení s jinými silami neúčinná. Mají i samočinné účinky, záležející v určitém přerušování. Jsou-li pro člověka v jemnohmotném světě platny a při práci jen špatné zpětné účinky, jest jejich činnost ve dnech nebo hodinách příznivého ozařování hvězd podle způsobu ozařování jaksi uzavřena, zatlačena zpět, nebo aspoň silně omezena. Platí to stejně ovšem i obráceně. Proto při pracujících dobrých zpětných účincích následkem nepříznivého ozařování mohou býti příznivé účinky zaraženy po tu dobu, která odpovídá záření paprsků.

I když průplavy hvězdných paprsků plynou nedostatkem stejnorodých účinků na prázdno, slouží přece k dočasnému přerušování jinorodých zvratných působení, která snad právě pracují, takže nezůstávají nikdy zcela bez vlivu. Dobré paprsky nemohou přinášeti vždy jen dobré účinky, tak jako zlé paprsky nepřinášejí vždy jen zlé účinky, pokud nic podobného pro dotyčného člověka ve zpětných účincích není pohotově.

Astrologové nemohou na to říci: „Vida, tak máme přece my pravdu!“ Vždyť tato pravda je jen podmíněná a velmi omezena. Neopravňuje k často osobivým tvrzením a obchodnímu vychvalování. Průpravy hvězdných paprsků, plynoucí naprázdno, mohou sice způsobiti přerušení, ale nic jiného. Ani dobré, ani zlé. Nutno však připustit, že v jistém smyslu je dočasné přerušení zlých zpětných účinků samo o sobě již také čímsi dobrým. Dopřává to stísněnému člověku času k oddechu a tím i síly k dalšímu snášení zla.

Přesto mohly by výpočty astrologů býti vítány, nedbáme-li vychloubačnosti a reklamy mnohých. Rozhodují tu však ještě jiné důležité okolnosti, které činí výpočty velmi nespolehlivými. Tyto výpočty působí pak ve skutečnosti na veřejnosti více škody než užitku.

Nepřichází totiž v úvahu pouze těch několik hvězd, které jsou dnes astrology používány při výpočtech. Hrají tu velikou roli také nesčetné jiné hvězdy, jež ani nejsou astrologům známy. Tyto hvězdy zmenšují, posilují, křižují a odsunují vzájemně své účinky tak, že konečný obraz výpočtu může býti úplně protilehlý tomu, co dnes může říci i ten nejlepší astrolog.

Konečně rozhoduje tu další bod, a to bod největší a nejobtížnější. Je to duše každého člověka! Astrologických výpočtů měl by se odvážiti jen ten, kdo vedle všech jiných požadavků dovede přesně až do posledního stupně odvážit každou jednotlivou z těchto duší. Se všemi jejími schopnostmi, vlastnostmi a spletitostí její karmy. Také celé její snažení, celou její zralost nebo nezralost v onom světě. Hvězdné paprsky mohou býti pro člověka sebe příznivější a přece nemůže ho potkati nic světlého, tedy dobrého, má-li kolem sebe následkem stavu své duše mnoho temna. V opačném případě ani nejnepříznivější ze všech hvězdných proudů nemohou člověka, jehož duševní stav trpí kolem sebe jen čistotu a Světlo, stísniti tolik, aby utrpěl vážnou škodu. Na konec obrátí se to vždy nutně k  dobru. Všemohoucnost a moudrost Boží není tak jednostranná, jak si to stoupenci astrologie ve svých výpočtech představují. Bůh nestaví osud svých lidí, tedy jejich blaho i bolest, jenom na paprscích hvězd. Tyto paprsky ovšem mocně spolupůsobí nejen u každého jednotlivce, nýbrž i v celém dění světovém. Jsou tu však jen nástroji a jejich činné účastenství v tomto dění nejen že souvisí s mnoha jinými vlivy, nýbrž jest i odvislé od možnosti účinků těchto jiných vlivů a příčin. I když mnozí astrologové se domnívají, že pracují z vnitřního nazírání, z vnuknutí a inspirace, nemůže to přispěti k prohloubení natolik, aby bylo možno věnovati větší důvěru v přibližnou skutečnost výpočtů.

Jejich vnuknutí nemohou přicházeti z velikých výšin, které jsou vždy zakryty závojem a nezměrnou propastí, dělící vše přehlížejícího Ducha od lidstva. Výpočty zůstávají kusým dílem a jsou nedostatečné a mezerovité. Jsou zkrátka nedokonalé a tedy falešné. Vnášejí jen neklid mezi lid. Neklid je však nejnebezpečnější nepřítel duše, on otřásá zdí přirozené ochrany a tím vpouští dovnitř právě to zlo, které by tam jinak nemělo přístupu. A neklidnými stávají se mnozí lidé, kteří si říkají, že v tu dobu mají zlá záření. Na druhé straně bývají zase příliš důvěřivými a proto neopatrnými, když jsou přesvědčeni, že se právě nalézají pod dobrými paprsky. Při nedostatečnosti všech výpočtů uvalují tím na sebe jen zbytečné starosti, místo aby měli stále volného, jarého ducha, který k obraně vynaloží více síly, než nejsilnější zlé proudy dovedou potlačiti. Astrologové by měli, nemohou-li jinak, klidně pokračovati ve svých pracích a snažiti se, aby se v nich zdokonalili. Avšak jen v tichu a pro sebe, jak to skutečně činí vážně smýšlející mezi nimi! Měli by ještě ušetřiti jiné lidi takových nedokonalostí, protože působí jen zhoubně. Jejich ovocem je otřesení sebedůvěry a škodlivé poutání volných duchů, čehož nutno se rozhodně vyvarovati.

poselstvi/prednaska36.txt · Poslední úprava: 09.10.2014 10:34 autor: Marek Ištvánek