Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik1:prednaska10

10. Čistá Lilie.

Sedmého září 1930 byl ten den, kdy Irmingard, jako před zrozením vyvolená a od Světla proto vyslaná, byla povznesena vzhůru ze země do světlé zahrady Boží, poněvadž duchovní lilie nádherně kvetly v její vznešené čistotě. Bůh sám ve své milosti propůjčil při tom jejímu duchu jiskru, která jí dává schopnost na věky býti při Imanuelovi a Marii ve Hradě jako jediný tak povznesený lidský duch, který vyšel z vývoje.

Tím jest překlenuta propast dolů k užšímu spojení s lidstvem. Co to znamená, nemůže pochopit člověk dneška, přece mu však poskytuje částečný pojem vysvětlení, že tak velikou, milosti plnou pomoc může poskytnouti jen ruka Boží.

Čistá Lilie tvoří vrchol duchovního trigonu dolů ke stvoření, podobna mostu jako spojovací cesta. Jejím prostřednictvím může tedy veškerá síla ke vzestupu prouditi pro všechno ženství. K pomoci z duchovní nouze, k posílení každého dobrého chtění všech dívek a všech paní, aby konečně splnily svou úlohu ve Stvoření podle vznešené Božské vůle! Jest jim tím podána ruka ke vzestupu z nejvyššího Světla.

Aby pozemsky hrubohmotné působení bylo přivedeno k rychlejšímu rozkvětu pro výstavbu nového království Božího zde na zemi, ponechal Bůh ve své dobrotě také hrubohmotně pozemské tělo Irmingardy vzdor její vlastní pozemské smrti zde pod ochranou Imanuele, takže může působiti zde na zemi jako provádějící hrubohmotná schránka zjasněného ducha, sídlícího ve Světle.

Tím přichází Bohem poskytnutá síla Světla beze změny na pozemské ženství, jež se pro to udržuje otevřeno.

Slavnost Čisté Lilie jest tedy v každém pozemském roce v den, kdy prostřednictvím pozemského těla působí shůry Božská síla na všechno pozemské ženství ve splnění svaté vůle. Ta proudí z ní do celého světa očisťující a oživující, povznášejíc a posilujíc k úloze, kterou má ženství v tomto stvoření. A všechny ženy, jimž byla poskytnuta milost, aby se zúčastnily Slavnosti, a jež se při tom s prosbou přibližují, přijímají nejbohatší Boží požehnání, jakmile mají opravdovou čistou vůli. Nesou pak tuto sílu v sobě dolů do nížin a působí jako dárci požehnání nevědomky dále na ty, s nimiž se stýkají a jež jsou stejného smýšlení.


7. září 1930

Ze světlých výšin proniká jásot, velebení a dík Pánu, že se dnes bude v kruhu dění nyní splněn také poslední článek přípravy pro očistu, výstavbu a vzestup v hmotnosti!

Svatá Slavnost Čisté Lilie bude v tuto hodinu zároveň radostně slavena v duchovnu! Je to dlouho vytoužená Slavnost. Základní kámen významného dění, které je určeno pro věčnost! Ke spáse všech tvorů!

Vy, kteří dnes zde smíte být, nemůžete význam pochopit. Vlastní děj je pro lidského ducha příliš vysoký. Jen učedníci potom vycítí v tušení část velké vážnosti, jakmile jejich duch zůstane nyní Světlu otevřený. Vtiskněte si ale do paměti tento děj, který smíte prožívat a z něhož můžete spatřit jen hrubohmotné. Vzpomínka na to vám může propůjčit velkou sílu a na onom světě přinést užitek pro vzestup, jestliže budete usilovat spoluprožívat to dnes zbožně!

Učedníci, nositelé zlatého kříže, staňte se pozemskými svědky, otevřete své nejvnitřnější cítění! –

Imanuel: Nahome, volám Tě!

Nahome, z doznělých tisíciletí vyzdvihuji nyní Tvé jméno, probouzím a volám Tě! – Již jednou jsi směla být se mnou na této zemi. Skrze sebe samu jsi tehdy udržovala ve mně víru v ušlechtilost ženství pozemských lidí bdělou, jako protiváhu všeho toho, co jsem na zemi z toho viděl a musel slyšet. Byla jsi důkazem, jak vysokého mínění a čisté věrnosti může být pozemská dívka schopna uprostřed nebezpečí nejhorších úkladů zla. Tím jsi způsobila, že ve mně zůstala naděje, že po velké očistě nyní také žena této země může se ještě stát takovou, jak je to ve vůli velkého Tvůrce. –

Nyní jsi byla opět na svou prosbu poslána sem na tuto zemi, v době, kdy musím vybudovat říši, která byla kdysi lidstvu Bohem zaslíbena.

Nahome jsi se jmenovala kdysi ve staré době. Irmingard máš být nyní v novém čase, který nyní přijde na zemi. Proto má tento okamžik vážný význam pro všechny v celém stvoření! Vedle mě stojí čtyři z nejvyšších služebníků Božích, sami čtyři archandělé, aby přijali Tvůj slib!

Jásaje snáší se dolů zástup andělů, aby zvěstoval celé zeměkouli, jak věrné a poctivé je Tvé chtění ve Světle! Královna ženství, pramáti Elisabeth, sklání se v lásce nad Tebou! Celou duší buď proto při každém slově, které chceš položit svému Bohu k nohám!

Irmingard: Nechť je vůle mého Boha pro mne životem! Jsem připravena! Amen!

Imanuel: Požehnána buď, Irmingard! Volám Tě, nyní mluví Bůh Otec sám a Syn a Duch Svatý mými ústy k Tobě! Oheň Ducha Svatého Tě nyní spojuje se mnou. Nuže, nyní jsi Ty sama částí splnění Grálu!

Jen Boží vůle Tě může oddělit od Tvé přísahy. Dokonala jsi cestu k nebeské spáse! Tvoje srdce rozžhavuje oheň poznání, vůle přikazuje Tvé cestě a tělu. Polož znamení své služby s radostným díkem Bohu!

Ochraňující kříž stojí mezi Tebou a všemi pozemskými přáními Tvých bližních. Ty nejsi pro ně zde na zemi! Zahaluje Tě plášť, Tobě určený. Tím jsi odňata do mého kruhu. Lidstvo nemá více žádnou účast na Tobě. Boží milostí, která Ti poskytuje sílu, zůstaneš u mne nyní a ve věčnosti! Žij nadále v díku k svému Pánu, který je naším Bohem a Otcem!

Poklekni, aby Tvůj duch přijal Sílu, kterou nyní potřebuje k vysokému úkolu.

Otče, prosím Tě, budiž v ní Tvá Síla.

Amen.

Spojuji Tě v otcovskou ruku se vším, co k Tobě patří. S Tvým duchem, Tvým myšlením, Tvým konáním! Buď požehnána pro své působení!

Amen.

Povstaň a následuj mne, aby se nyní naplnilo duchovní a pozemské dění!

sbornik1/prednaska10.txt · Poslední úprava: 24.10.2014 21:50 autor: Marek Ištvánek