Slovo

od Abdrushina pro ducha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sbornik3:o_zarici_hvezde

O Zářící Hvězdě.

19. května 1929, Letnice

Potom však nastane chvění, které bude podmíněno přiblížením se Hvězdy a v určitém okamžiku propojí všechna světová tělesa. Je to okamžik, kdy nastane křížení paprsků, kdy se střetnou záchvěvy a kdy se dotkne bodu, který pomocí zákona tíže naváže zcela ochotně spojení ve vašem systému.

Souhvězdí se otáčejí, Lev mění postavení. Z toho vznikne nový a neznámý rytmus hvězdných drah a vším otřese. To naplní atmosféru plyny, barevnými výpary, vzduch se rozechvěje, otřese a zachvěje se každý paprsek, to se pohybují nebeská tělesa – oku poznatelné ze země. Otřese to strašlivě záchvěvy okolo těles a na zemi to pocítíte.

Namodrale třpytící se světla vám tancují před očima, sluneční pleteň se chvěje tak, že nejste schopni stát, zmocní se vás závrať, nohy vypoví službu. To po vás požaduje dvojnásob, abyste se pohybovali, neboť toto vše je síla v procesu proměn. Víte, co to jest, co to znamená a snažíte se to ovládnout. Avšak nikoli pomocí strnulého násilí, nýbrž pomocí moudrosti. Zachovávat míru ve všem je nyní příkazem. Ovládání se ve všem, duchovně, tělesně, duševně, myšlenkově.

Bude těžkým, mocným trápením pochopit to pro všechny ty, kteří měří své veškeré nové prožívání a zkušenosti pouze silou rozumu. Rozemílající síla je stravuje na těle a duši. Prostorem proudí nyní množství paprsků, které se lesknou všemi barvami jako tisíceronásobně lomené sluneční světlo a tyto paprsky vykonávají bolestné účinky na nervy. Mají téměř rozemílající, roztrhávající působení na všechnu hutnost. Přicházejí ostře především tam, kde by se chtělo pozemské chtění vetřít před důležité požadavky ducha; vytvářejí konflikty, které nutí k působení a k boji a ke zničení. Vytahují všechno zlo a pronikavě jej osvětlují a z toho vzniká očista, zlepšení nebo vyloučení.

Nechte proto do sebe jen vniknout čisté myšlenky, avšak ještě více je nechte ze sebe vycházet, neboť pomáhají posilovat zřídlo síly kolem vás tím, že jemný obal, který kolem vás tvoří, bude přijímat světlé paprsky stále rychleji, stále čistěji a bude propůjčovat stále více ochrany. Již nehloubejte, ani o vás, ani o jiných. Nechte každému svůj náklad, který na sebe naložil, aby nesl sám. Nezatěžujte se tím, jinak nemůžete vyletět do výše až tam, kam nezatíženě smíte stoupat.

V pohybu soudu se vytvářejí záření, která zápalně přeskakují do hrubohmotného světa a zde působí podle stejného druhu, jež nesou v sobě. Pokud je to však jednou tak daleko, nedá se na tom nic změnit; neboť zlepší-li se potom ještě náhle také lidé, tak se musí toto nové, dobré chtění nejprve znovu vytvořit v jemnohmotném, musí tam uzrát až ke zcela určitému stupni, aby teprve potom zapůsobilo na hrubohmotné svým druhem paprsků. Mezitím však běsní to již odtamtud běžící ve hrubohmotném klidně dále, protože ono vámi změněné chtění se má teprve potom ubrat stejnou cestou a může tak v hrubohmotném působit mnohem později, než když to skrze vás vzniklo! Možnost urychlení přitom spočívá v síle chtění!

A proto jsem vás včas upozornil na události, katastrofy v duchovním, bytostném a jemnohmotném světě, aby změna ve vašem chtění nebyla schopna působit až potom, když již bude tato země v troskách!

Kolik lidí klopýtlo a padlo, protože pro ně nebylo již možné následovat vlastní smysl starých slov: „Vzdej se (zřekni se) nejprve sebe, potom se znovu zrodíš, silný v duchu a zachvívající se do netušených výšin.―

„Vzdej se ― neznamená ve vší prostotě nic jiného než: Nasměruj své vlastní myšlení podle Vůle Boží, nech být jeho i tvé chtění, potom přerosteš sebe samého, budeš nesen do světlých výšin, protože se ty, tedy tvé vlastní lidské myšlení postaví do vyšší Vůle Boží a tímto se vzdáváš. Potom zůstává takto jednající lidský duch plně vědomý a stane se silnějším než by kdy sám mohl být, protože tímto s ním je a působí ve všem Boží síla!

Nyní více než kdy střežte svoje myšlenky a jazyky, vy lidé, braňte se proti každému vyklíčení tichého, špatného názoru a nesprávného pochopení či úsudku, který může spočívat ve vašich slabostech. – Cvičte se a hlídejte se.

Křičí-li tvůj hněv často k nebi a prosí-li tvá duše o sílu pokory, potom je to můj hlas, který tě rozněcuje; neboť se máš učit ovládat a také se rozhněvat a tvá síla musí být tak velká jako tvůj hněv a tvá pokora musí být tak velká jako tvůj hněv.

Očištěno (napraveno) bude ještě vše, co skrývá kalné a zármutek bude vytažen událostí často v nejméně rozvážných vteřinách a objevujíce se během nejméně důležitých okamžiků a jednání.

Budete-li v sobě živými a pochopíte-li pro sebe a pro ostatní to podstatné a pravé okamžitě pomocí cítění, pak stojíte v zákoně. Slovo přebývá ve vás, žijete také vy v něm? Jen potom může ve vás přebývat pravda, vytvoříte-li mu prostor svým bytím a zachováte-li jej po všechen čas. Potom zůstáváte také vy živými, jinak ne.

Kam se podívám, vidím ještě úzce omezenou půdu, meze, které ještě nejsou pohyblivé. Všechno poznat, prožít a pochopit a z toho vyrůst, to je požadavek PÁNA.

Avšak těm několika, kteří jsou ochotni slyšet, budiž řečeno: Nákazy mohou řádit jen tam, kde jim je k tomu uvolněna cesta. Potopa nestoupne ani o coul výše, než ji bylo předtím určeno. Oheň z lůna země a shůry nevrhne svoji zkázu ani o stopu dále do široka než smí. Bouře se ženou svojí zcela určenou cestou. A zavrávorá-li doposud pevná země, zhroutí-li se kopce, povstanou nové, rozpadnou-li se celé krajiny v trosky…nic se neděje bez pevného vedení Božské Vůle! To nechť vám zůstane útěchou! 1)

1)
překlad: Denis Mach
sbornik3/o_zarici_hvezde.txt · Poslední úprava: 01.10.2015 00:15 autor: Marek Ištvánek